Usein kysyttyjä kysymyksiä


Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ikärajoista.

Tarkastaako viranomainen kaikki kuvaohjelmat Suomessa? 

Ei, viranomaisen tekemästä elokuvien ennakkotarkastuksesta luovuttiin nykyisen kuvaohjelmalain tultua voimaan vuonna 2012. Nykyään KAVIn kouluttamat kuvaohjelmaluokittelijat luokittelevat elokuville, tv-ohjelmille ja joillekin digitaalisille peleille sitovat ikärajat. Kuvaohjelmaluokittelun voi tilata myös KAVIlta. 

Miksi kaikilla kuvaohjelmilla ei ole ikärajaa? 

Kuvaohjelmalain 9–10 §:n mukaan eräät kuvaohjelmat on vapautettu luokittelusta sisällön ja valmistustarkoituksen perusteella. Esimerkiksi dokumentteja tai tosi-tv-ohjelmia ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole vapautettu luokittelusta. Luokittelusta on vapautettu esimerkiksi uutislähetykset, ainoastaan urheilua sisältävät ohjelmat ja suorat lähetykset. 

Luokittelemattomia kuvaohjelmia saa esittää myös silloin, kun KAVI on myöntänyt siihen esitysluvan. 

Kaikissa ohjelmissa ei ole ikärajamerkintää. Esimerkiksi opetus-, sivistys-, kulttuuri-, musiikki-, urheilu-, visailu-, harrastus-, keskustelu-, ajankohtais- ja uutisohjelmat sekä suorat lähetykset on vapautettu ikärajaluokittelusta, joten niissä ei ole merkintöjäkään. Ohjelman haitallisuus on arvioitu vain silloin, jos ohjelmalla on ikäraja. Luokittelemattomat ja merkitsemättömät kuvaohjelmat saattavat siis sisältää lapsille haitallista sisältöä. 

Tämän lisäksi ulkomailta toimivat suoratoisto- ja videonjakoalustapalvelut (esimerkiksi YouTube, Netflix, HBO, Disney +) eivät ole Suomen lainsäädännön tai KAVIn valvonnan piirissä. Ulkomailta toimivat tarjoajat noudattavat sen maan lainsäädäntöä, jonne ne ovat sijoittautuneet. 

Miksi ohjelmille annetaan erilaisia ikärajoja eri maissa? 

Suomalainen ikärajajärjestelmä perustuu suomalaiseen lainsäädäntöön ja suomalaisten asiantuntijoiden määrittämiin ikärajojen luokittelukriteereihin. Suomessa luokittelukriteerit perustuvat tutkimustietoon siitä, millaiset asiat kuvaohjelmissa voivat olla lapsen kehitykselle haitallisia. Eri maiden ikärajajärjestelmiin vaikuttavat monet asiat tutkitun tiedon lisäksi kuten kulttuurilliset arvot, ja myös tutkimustietoon suhtaudutaan ympäri maailman eri tavoin. Muissa kulttuureissa ikärajaan voivat vaikuttaa esimerkiksi alastomuus ilman seksuaalista kontekstia tai kiroilu, jotka eivät ole perusteita korkeammalle ikärajalle Suomessa. 

Voiko ikärajoista tai niiden noudattamisesta antaa palautetta? 

Mikäli televisio-ohjelman tai elokuvan ikäraja on mielestäsi liian matala tai korkea, voi siitä antaa palautetta. Perusteltu palaute saattaa johtaa siihen, että KAVI luokittelee elokuvan tai televisio-ohjelman ikärajan uudelleen. 

KAVI ottaa vastaan yleisöpalautetta myös ikärajojen noudattamisesta tai puutteellisista ikäraja- ja sisältömerkinnöistä. 

Jos palautteen antaja ilmoittaa yhteystietonsa, KAVI ilmoittaa, jos palaute johtaa toimenpiteisiin. 

Täytyykö kuvaohjelma luokitella Suomessa, jos sille on jo annettu virallinen ikäraja jossain toisessa maassa? Onko suomalainen ikäraja sitova myös esimerkiksi muissa EU-maissa? 

Kyllä täytyy. Poikkeuksena ovat digitaaliset pelit, sillä PEGI-järjestelmän mukaiset ikärajat hyväksytään Suomessa sellaisenaan. Jos digitaalisella pelillä ei ole PEGI-ikärajaa, tulee se luokitella. 

Eri maissa annetut ikärajat sekä käytetyt luokittelujärjestelmät ja -menetelmät saattavat poiketa toisistaan merkittävästi. Kuvaohjelmien ikärajat voivat muissa kulttuureissa perustua tutkimuspohjaisen tiedon lisäksi vaikkapa moraalipohjaisiin arvioihin siitä, mitä pidetään haitallisena lapsille. Tästä esimerkkinä kiroilu, joka ei ole haitallisuusperuste Suomessa, mutta voi vaikuttaa pelin PEGI-ikäluokitukseen. Esimerkiksi yleiseurooppalaista elokuvien ikärajaluokittelujärjestelmää ei ole vielä onnistuttu kehittämään.  

Suomalaisen ikärajan sitovuus toisessa maassa tulee selvittää kyseisen maan viranomaisilta.  

Onko elokuvien ja muiden kuvaohjelmien mainoksilla ikärajoja? 

Kuvaohjelmien mainokset, esimerkiksi elokuvien trailerit, televisio-ohjelmien mainokset (puffit) ja muut ohjelmien markkinointimateriaalit tulee luokitella. Niitä ei kuitenkaan merkitä sisältösymbolein. Niitä esitettäessä ikärajoja tulee noudattaa tavalliseen tapaan. Tästä syystä esimerkiksi elokuvateatterien auloissa tulee lähtökohtaisesti esittää kuvaohjelmien mainoksia, jotka ovat kaikille sallittuja (S), jos tilaan pääsee kaiken ikäisiä lapsia.  

Missä tilanteissa kuvaohjelmien ikärajoja tulee noudattaa? 

Kuvaohjelmien ikärajoja tulee noudattaa silloin, kun kuvaohjelmia tarjotaan, eli esimerkiksi elokuvia, tv-ohjelmia ja digitaalisia pelejä esitetään julkisesti, myydään, vuokrataan tai muulla keinoin saatetaan yleisön saataville. 

Jos kyse ei ole kuvaohjelmien tarjoamisesta, ei kuvaohjelmalakia sovelleta, eikä kuvaohjelmalaissa säädettyjä ikärajoja ole silloin velvollisuutta noudattaa.  

Koska kuvaohjelmien ikärajojen tarkoitus on suojella lapsen kehitystä, voi ikärajojen noudattamista suositella myös silloin, kun siihen ei ole lakisääteistä velvollisuutta. 

Rikkooko vanhempi kuvaohjelmalakia, jos antaa kotona lapsensa katsoa ohjelmaa tai pelata peliä, jonka ikäraja on lapsen ikää korkeampi? 

Ei riko. Kuvaohjelmalain velvollisuudet esimerkiksi ikärajan noudattamiseen liittyen koskevat kuvaohjelmien tarjoajia. 

Kuvaohjelmien ikärajat auttavat tekemään lapsen kannalta turvallisempia mediavalintoja. Siksi ikärajojen noudattamista myös kotona voi suositella. 

Voiko kuvaohjelmalain rikkomisesta saada rangaistuksen? 

Kuvaohjelmalain 36 §:n mukaan kuvaohjelmarikkomuksesta tuomitaan sakkoon se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 

  • jättää tekemättä ilmoituksen kuvaohjelmien tarjoamisesta (ilmoittautuminen KAVIn kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin) taikka toimittamatta tiedon kuvaohjelmien määrästä tai luettelon kuvaohjelmien nimikkeistä; 
  • tarjoaa kuvaohjelmaa, jota ei ole luokiteltu ja jossa tai jonka yhteydessä ei ole selvästi havaittavia merkintöjä; 
  • luokittelee kuvaohjelman ilman oikeutta toimia kuvaohjelmaluokittelijana; 
  • ei tee kuvaohjelmasta ilmoitusta kuvaohjelmaluetteloon (ikärajatietokanta IKLUun); tai 
  • ei toimita kuvaohjelmaa viranomaisen käyttöön vastoin 21 §:n 3 momentissa säädettyä velvollisuutta.    

Tuleeko kuvaohjelman tarjoajaksi ilmoittautua, jos tarjoaa kuvaohjelmia ainoastaan harvoin? 

Kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin tulee ilmoittautua, jos kuvaohjelmia tarjotaan taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti. KAVI arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö ilmoittautumisen edellytykset. 

Valvooko KAVI tuotteiden ja palveluiden mainoksia televisiossa ja elokuvateattereissa? 

Ei valvo, vaan palautetta mainoksista voi antaa esimerkiksi Mainonnan eettiselle neuvostolle. KAVIn ikärajaluokittelukriteerit eivät myöskään sovellu tuotteiden ja palveluiden mainosten arviointiin, eikä tuotteiden ja palveluiden mainoksia tarvitse luokitella eli niillä ei ole ikärajoja.   

Mitä voi seurata, jos myy alle 18-vuotiailta kielletyn pelin lapselle tai päästää lapsen katsomaan alle 18-vuotiailta kiellettyä elokuvaa? 

Rikoslain (38/1889) 17 luvun 18 b §:ssä on säädetty rangaistavaksi kuvaohjelman, jota ei ole luokiteltu ja merkitty tai jolle ei ole annettu ikärajaa 18, tarjoaminen alaikäiselle, mikäli kuvaohjelmaa ei kuvaohjelmalain 9-11 §:n mukaan ole vapautettu luokittelusta ja merkitsemisestä. Rangaistavaksi on säädetty lisäksi kuvaohjelman, jolla on ikäraja 18, tarjoaminen alaikäiselle muussa kuin televisiotoiminnassa (esimerkiksi alle 18-vuotiailta kielletyn pelin myynti lapselle tai lapsen päästäminen katsomaan alle 18-vuotiailta kiellettyä elokuvaa). Molemmista voidaan tuomita kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Voiko yritys tarjota digitaalisen pelin lapsiryhmälle, esimerkiksi pelivalmennusryhmälle, jos lapsiryhmän seurassa on koko ajan täysi-ikäinen valmentaja? 

Jos pelaajien ikä vastaa pelin ikärajaa tai pelaajat ovat pelin ikärajaa vanhempia, ei pelin tarjoamiselle ole estettä. 

Jos pelaajat ovat pelin ikärajaa nuorempia, voi kuvaohjelmalain mukaisesti ikärajasta 7, 12 tai 16 joustaa kolme vuotta silloin, kun lapsi on hänet hyvin tuntevan 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa.  Koska kuvaohjelmalain ja ikärajojen tarkoitus on suojella lapsen kehitystä ja koska jokaisella lapsella on yksilöllinen oikeus tulla suojelluksi, on tulkittu lapsen hyvin tuntevalla 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä tarkoitettavan useimmiten lapsen vanhempaa tai huoltajaa. Jos ikärajasta halutaan joustaa, tulee kunkin lapsen olla tällaisen aikuisen seurassa pelaamisen ajan.

Pelkästään täysi-ikäisen valmentajan läsnäolo ei mahdollista ikärajasta joustamista. 

Voiko koululuokka opettajan johdolla käydä katsomassa elokuvan, vaikka osa oppilaista on elokuvan ikärajaa nuorempia? 

Pelkästään opettajan läsnäolo ei mahdollista ikärajasta joustamista. Jos elokuvan ikärajasta halutaan joustaa, tulee kunkin lapsen olla hänet hyvin tuntevan 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa. Koska kuvaohjelmalain ja ikärajojen tarkoitus on suojella lapsen kehitystä ja koska jokaisella lapsella on yksilöllinen oikeus tulla suojelluksi, on tulkittu lapsen hyvin tuntevalla 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä tarkoitettavan useimmiten lapsen vanhempaa tai huoltajaa. Tästä syystä ikärajajoustoa ei tule soveltaa lapsiryhmissä. 

Lapsiryhmissä voidaan katsoa sellaisia elokuvia, jos lasten ikä vastaa elokuvan ikärajaa tai lapset ovat elokuvan ikärajaa vanhempia. 

Mitä ikärajaa tulee noudattaa, jos halutaan esittää julkisesti yleisölle esimerkiksi YouTube-videoita tai Netflix-sisältöjä? 

Ulkomaille sijoittautuneet videonjakoalustat tai suoratoistopalvelut eivät kuulu Suomen kuvaohjelmalainsäädännön piiriin, eikä KAVI valvo niiden toimintaa tai sisältöjä. Voi olla hyvä idea kuitenkin tarkistaa, onko julkinen esittäminen palvelun käyttöehtojen mukaan sallittua. 

Miksi TV:ssä voidaan esittää yli 12-vuotiaille sallittuja ohjelmia mihin kellonaikaan hyvänsä? 

TV-yhtiöt ovat keskinäisellä käytännesääntösopimuksellaan (”vedenjakajasopimus”) sopineet yhteisistä käytännöistä ja toimenpiteistä kuvaohjelmalain edellytysten täyttämiseksi sekä lasten suojelun edistämiseksi. Yhtiöt ovat sopineet mm. siitä, että kuvaohjelmaa, jolla on ikäraja 16, ei esitetä ennen klo 21.00. Kuvaohjelmaa, jolla on ikäraja 18, ei esitetä ennen klo 23.00. Kuvaohjelmaa, jonka ikäraja on S, 7 tai 12, voidaan esittää rajoituksetta. 

TV-yhtiöt ovat myös sitoutuneet ottamaan huomioon eri-ikäisten lasten katselutottumukset ja lastensuojelunäkökulman ohjelmien sijoittelussa. 

Voiko vauvan kanssa osallistua elokuvanäytökseen? 

Ikärajat ovat lähtökohtaisesti sitovia kaikenikäisten lasten kohdalla. Ikärajasta voi joustaa kolme vuotta silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen henkilön (tällä tarkoitetaan useimmiten lapsen vanhempaa tai huoltajaa) seurassa. Esimerkiksi yli 7-vuotiaille sallittuihin elokuviin voi vanhemman seurassa päästä vähintään 4-vuotias lapsi, mutta ei 0–3 –vuotias. Vauvojen kanssa voi katsoa kaikille sallittuja (S) kuvaohjelmia. 

Miksi elokuvateatterien auloissa saa esittää vain kaikille sallittuja mainoksia? 

Kuvaohjelmien markkinointiaineistot, kuten elokuvateatterissa esitettävät mainosfilmit (trailerit) tai televisio-ohjelmien mainokset, ovat kuvaohjelmia laissa tarkoitetulla tavalla samoin kuin esimerkiksi elokuvatkin. Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Jos mahdollisuutta ikärajavalvontaan ei ole, on tarjottava kaikille sallittuja kuvaohjelmia. 

Mikä on luokittelujärjestelmä IKLU? 

IKLU on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä kuvaohjelmien ikärajojen luokittelu- ja valvontajärjestelmä. KAVIn kouluttamat kuvaohjelmaluokittelijat tuottavat pääosan IKLUn luokittelutiedoista. KAVI ei sen vuoksi voi vastata tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoksista tai muista häiriöistä. KAVI pyrkii pitämään tiedot ajantasaisina ja virheettöminä sekä korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. 

IKLU eli ikärajojen luokittelujärjestelmä (vaatii kirjautumisen) 

Järjestelmän julkinen puoli, mistä voi hakea Suomessa rekisteröityjen kuvaohjelmien virallisia ikärajoja, sijaitsee täällä.

Voit antaa tietokannassa olevista virheellisistä tiedoista palautetta.

En löydä digitaaliselle pelille ikärajaa sen yhteydestä, IKLU:sta tai PEGI:stä, mitä ikärajaa noudatamme? Voimmeko pelata peliä silti osana pelitoimintaa?

Julkisesti tarjottavalla eli esitettävällä pelillä on oltava voimassa oleva ikäraja. Kertaluontoiseen ikärajattoman pelin tarjoamiseen julkisesti voi hakea esityslupaa KAVIlta. Jatkuvaluonteisemmassa toiminnassa pelille tulee tilata virallinen ikärajaluokitus.

Alla tapausesimerkkejä liittyen digitaalisten pelien ikärajoihin:

Tapausesimerkki: Fortnite

Marraskuussa 2023 Fortnite peliltä poistettiin ikäraja PEGI 12. Fortnite tulkitaan vastaisuudessa pelejä tarjoavaksi alustaksi ja alustan sisäisillä peleillä on jatkossa eri ikärajoja. Fortnite pelin julkisessa esittämisessä tulee noudattaa valitun pelimuodon omaa ikärajaa.

PEGI:n uutinen Fortnite-pelin ikärajamuutoksesta

Fortnite-pelin pelimuotojen ikärajat

Tapausesimerkki: Roblox

Syyskuussa 2022 Roblox peliltä poistettiin ikäraja PEGI 7, sillä peli tarjoaa pelaajille suuren vapauden oman sisällön luomiseksi. Pelaajien luomaa sisältöä ei voida luokitella ennakkoon ja Roblox-peli saattaakin sisältää lapsille haitalliseksi arvioituja sisältöjä. Roblox-peliä ei saa esittää julkisesti, eikä käyttää osana ohjattua pelitoimintaa ilman esityslupaa.

Tapausesimerkki: Valheim

KAVIlta kysyttiin myös Valheim-pelin ikärajaa, jota ei löydy PEGI:n tietokannasta. Suuri osa pelkästään digitaalisissa verkkokaupoissa julkaistuista peleistä puuttuu PEGI:n tietokannasta, sillä pelien ikärajat haetaan IARC:n kautta, eivätkä kaikki ikärajat siirry PEGI:n tietokantaan. Ikäraja saattaa kuitenkin löytyä pelikaupan sivulta. Valheim-pelin ikäraja on PEGI 12.

Lisätietoja pelkästään digitaalisina julkaistujen pelien ikärajaluokittelusta