Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti julkaisevat opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien käyttöön tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmoinnin osaamisen kuvaukset näiden taitojen oppimisen edistämiseksi 16.2.2021.

Nyt julkaistavat osaamisen kuvaukset konkretisoivat opetussuunnitelmien perusteita, ja niiden tavoitteena on lisätä eri-ikäisten oppijoiden tasa-arvoa ja opetuksen laatua. Kuvausten julkaisun taustalla on tutkimus- ja selvitystieto, jonka mukaan lasten ja nuorten digitaalisissa taidoissa ja lukutaidoissa on suuria eroja.

– Digitaitojen oppiminen alkaa jo varhain ja on jokaisen lapsen oikeus saada oppia niitä, siksi on tärkeää tukea opettajia tässä työssä. Digitaidot antavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden olla aktiivinen toimija ja saada äänensä kuulumaan, riippumatta siitä missä osallistuu varhaiskasvatukseen tai käy koulua, sanoo opetusneuvos Juho Helminen Opetushallituksesta.

– Medialukutaidolla on pitkä historia osana suomalaista kasvatus- ja opetusjärjestelmää. Osaamisen kuvaukset auttavat edelleen kehittämään medialukutaitotyön laatua, kattavuutta ja systemaattisuutta kansallisten mediakasvatuslinjausten mukaisesti, kertoo Lauri Palsa, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista.

Julkaistavat digitaitojen osaamisen kuvaukset ovat yksityiskohtaisia kuvauksia tarvittavasta osaamisesta. Ne kuvaavat opeteltavia taitoja vuosiluokittain. Mukana on käytännön taitoja tulostamisen harjoittelusta näppäimistön käyttöön ja teknologian termien tuntemiseen, sekä digitaalisessa ympäristössä toimimisen kannalta tärkeitä taitoja tekijänoikeuksien tuntemista, ikärajoja ja verkossa vaikuttamisen taitoja. Myös toisten kunnioittamista digiympäristössä opetellaan varhaiskasvatuksesta lähtien. Kuvausten toivotaan tuovan tukea paikallisten suunnitelmien päivittämiseen ja helpottavan kasvattajien ja opettajien työtä.

Ajantasainen osaaminen auttaa toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti, hyvinvointia tukien erilaisten medioiden rikastamassa maailmassa. Valmistellut kuvaukset tuovat esiin medialukutaidon moninaisuuden, ne korostavat median ymmärtämisen lisäksi luovaa ilmaisua ja vaikuttamista. Yhdenvertainen ohjelmointiosaaminen tukee tiedon, datan ja algoritmien värittämässä maailmassa tarvittavia ajattelun, itseilmaisun ja oppimisen taitojen kertymistä. Osaamisen kuvaukset jäsentävät osaamisen kehittämistä aina varhaiskasvatuksesta alkaen.

Kuvaukset tukevat voimassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamista ja niitä voidaan soveltaa ja täydentää paikallisesti. Kuvausten rinnalle julkaistaan keväällä 2021 osaamista ja oppimista edistäviä esimerkkisisältöjä jotka konkretisoivat kuvauksia ja auttavat opettajia työssään.

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuudesta vastaa Opetushallitus ja medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen kokonaisuuksista Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Kuvaukset on laadittu yhteistyössä opettajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Nyt julkaistaan kuvausten ensimmäinen versio. Kuvaukset julkaistaan Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman verkkosivuilla 16.2.2021. Kehittämisohjelma on osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille valtionavustushaun digitaalisten taitojen kehittämiseen ja julkaistujen kuvausten pilotoimiseen vuosina 2021–2022.

Lisätietoa valtionavustuksen hakemisesta

Hakutiedote varhaiskasvatus: https://minedu.fi/-/valtion-erityisavustus-digitaalisiin-taitoihin-ja-osaamiseen-liittyvan-hyvan-pedagogisen-toiminnan-kehittamiseen-varhaiskasvatuksessa-osana-uudet-lukutaidot-kehittamisohjelmaa-vuosille-2021-2022

Hakutiedote esi- ja perusopetus: https://minedu.fi/-/valtion-erityisavustus-esi-ja-perusopetuksen-oppilaiden-digitaalisten-taitojen-ja-osaamisen-kehittamiseen-osana-uudet-lukutaidot-kehittamisohjelmaa-vuosille-2021-2022

Lisätietoa valtionavustushausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tero Huttunen, tero.huttunen@minedu.fi, 029 5330 219

Lisätietoa kuvauksista

Uudetlukutaidot.fi