Tillsyn över tillhandahållande


Med tillsyn över tillhandahållandet av bildprogram avses myndighetstillsyn över tillhandahållandet av bildprogram och videodelningstjänster.  

  

 

KAVI övervakar att lagen om bildprogram följs. Största delen av tillsynen över tillhandahållandet gäller övervakning av att åldersgränser följs och klassificeringen och märkningen av bildprogram.  

KAVI övervakar alla aktörer som är etablerade i Finland och som tillhandahåller bildprogram, från privatpersoner och allmännyttiga föreningar till detaljhandelskedjor, televisionsbolag och kommersiella biografkedjor. 

Bildprogram är 

 • filmer 
 • televisionsprogram 
 • digitala spel 
 • marknadsföringsmaterial för bildprogram (trailers och reklamer för television) 
 • annat innehåll som är avsett att med tekniska medel ses eller spelas i form av rörliga bilder 

Videodelningstjänster som är etablerade i Finland omfattas i begränsad utsträckning av tillämpningsområdet för lagen om bildprogram. 

Tillhandahållandet av bildprogram är 

 • ett offentligt framförande som sker någon annanstans än i hemmet 
 • försäljning, uthyrning, utlåning och spridning som fysiska upptagningar (såsom DVD, Blu-ray, 4K UHD samt fysiska konsol- och datorspel) 
 • att hålla tillgängligt för allmänheten via internet till exempel via videodelningsplattformar och streaming- och beställningsprogramtjänster som är etablerade i Finland 
 • att på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten (alla sätt på vilka ett bildprogram görs tillgängligt för allmänheten att se eller spela) 
 • verksamhet där i princip vem som helst kan till exempel se, spela, köpa, hyra eller låna ett bildprogram 

Tillhandahållare av bildprogram är 

 • den aktör som i sista hand låter allmänheten se eller spela ett bildprogram 
 • tillhandahållaren för inspelningar kan vara till exempel den som säljer eller hyr ut eller lånar ut inspelningen (exempelvis ett bibliotek) 
 • en person eller sammanslutning som beslutar att ett visst bildprogram tillhandahålls för allmänheten 
 • till exempel den instans som ansvarar för biografverksamheten, upprätthållaren av beställ-TV-tjänsten och, i fråga om utsändning till allmänheten, televisionsbolaget