Repetitionsutbildning


Repetitionsutbildning för klassificerare av bildprogram

Repetitionsutbildningen omfattar uppgifter som ska göras på förhand och en dag med kontaktundervisning. Godkännandet som klassificerare av bildprogram är i kraft fem år. Repetitionsutbildningen ska genomgås tidigast sex månader innan giltighetstiden för godkännandet går ut (3 kap. 13 § i lagen om bildprogram). Du kan avlägga repetitionsutbildningen även efter att godkännandet har upphört att gälla. Lagen kräver med andra ord inte att godkännandet ska fortgå utan avbrott. Klassificeringskoderna till IKLU fungerar emellertid inte under avbrottet.

Det elektroniska klassificeringssystemet IKLU skickar en automatisk påminnelse till klassificeraren ett halvår innan behörigheten att klassificera upphör att gälla.

Under repetitionsutbildningen tangeras bestämmelserna i lagen, barnets utveckling, klassificeringen av bildprogram och grunderna för klassificeringen samt yttrandefriheten. KAVI bestämmer vilka krav repetitionsutbildningen ska uppfylla. Repetitionsutbildningen omfattar uppgifter som görs på förhand och en dag med kontaktundervisning och därmed är närvaro obligatorisk. Kontaktundervisningen består av föreläsningar och grupparbete.

Repetitionsutbildningen för klassificerare av bildprogram kostar 480 euro och intyget 70 euro. Ett högst sex månader gammalt utdrag ur brottsregistret ska visas upp under utbildningsdagen eller senast innan du ansöker om godkännande.

Mer information

Mer information om utbildningen får du genom att kontakta Jarno Virtanen.

Närmare information om utbildningsarrangemang, brottsregisterutdrag och anmälan får du genom att kontakta Milja Lampinen.

Meddela även om eventuella födoämnesallergier för serveringen i samband med anmälan. Närmare information om programmet och utbildningsplatsen finns i inbjudningsbrevet som skickas till dem som anmält sig.