Program av ursprunglig kvalitet

 

Lagen förpliktar programproducenterna att till arkivet leverera ett fysiskt exemplar eller en fil av ursprunglig kvalitet (masterkvalitet) av alla program som har karaktären av verk och som har visats för första gången efter 2007.

På det här sättet säkerställer man att det exemplar av programmet som arkiverats fyller kriterierna för reprissändning eller ny utgivning och att kvaliteten är den bästa möjliga som går att få. Programmen av verkkaraktär får en säker förvaringsplats i arkivet och de numreras och katalogiseras i databasen.

Vem gäller deponeringsskyldigheten?

Deponeringsskyldigheten gäller ägarna till originalmaterialet till program som sänts i en inhemsk kanal. Det här avser vanligen producenterna men samma deponeringsskyldighet gäller den som annars har bestämmanderätt över materialet. Skyldigheten rör inhemska producenterna. Även program framställda i samarbete med en utländsk producent räknas som program av inhemsk producent, om den inhemska parten har bestämmanderätt över visning av programmet i Finland.

Producenterna behöver inte leverera program som sänts i Yles kanaler till KAVI:s radio- och tv-arkiv, för Yle har hand om arkiveringen av dem. Yle förvarar också sina egna gamla arkiv i sina egna lokaler och sköter kundtjänsten för de här arkivens del.

KAVI följer tv- och radioproduktionerna samt bevakar att de lagstadgade deponeringarna blir gjorda. Det är ändå materialets ägare som i sista hand har ansvar för att materialet levereras till arkivet.