Lagstadgad deponering

När det gäller filmmaterial som producerats i Finland förpliktar lagen upphovsmännen och producenterna att deponera bild- och ljudnegativ i original, visningskopior av ursprunglig kvalitet samt exemplar av reklam- och pr-materialet. Lagen rör inhemska filmer som är avsedda att visas offentligt.

Man kan dock deponera även andra filmer i arkivet. Lagen gör ingen skillnad på filmens material, ämne, längd eller producent. Till exempel reklamer räknas som film, och producenten kan vara exempelvis en ideologisk förening.

Varje finländsk filmskapare och -producent kan få sin film deponerad i Nationella audiovisuella institutet. I den här så kallade deponenttjänsten ingår avgiftsfri och konfidentiell utredning och restaurering av deponentens material. Deponenten får ta materialet i användning vid behov, varefter det återgår till arkivets samlingar.

KAVI har beviljat några aktörer rätten att lagra inhemsk film och mediekonst. Dessa är Rundradion och MTV3 i fråga om inhemsk film och Museet för nutidskonst Kiasma i fråga om mediekonst. Om material som hör hemma i KAVI lagras på dessa ställen, ska Nationella audiovisuella institutet underrättas skriftligt om saken.

För upphovsmannen är det väsentligt att deponenten har rätt att fritt använda sitt deponerade material. Arkiverade filmer får användas utan rättsinnehavarens tillstånd endast för forskning och undervisning på högskolenivå. För all annan användning behövs tillstånd av deponenten.

I lagen finns olika tidsfrister för när en film senast ska deponeras. Dessa räknas från det datum då filmen blivit granskad. Om filmen inte blivit granskad, räknas tidsfristen från dagen då filmen blivit färdig. Originalmaterialet till en film ska deponeras inom fem år. En visningsduglig kopia och kopior på reklam- och informationsmaterial ska deponeras inom tre år. Kopian deponeras i originalform. Reklamfilmer kan samlas på en rulle eller föras över på en gemensam kassett. Om en film förekommer bara som en kopia, gäller inte skyldigheten att överlåta den.

Institutet hoppas att filmreklammaterial deponeras i rikliga mängder: 10-50 st. broschyrer, 100 affischer, stillmaterial, 5-10 manuskript.

Nationella audiovisuella institutets personal betjänar deponenterna kostnadsfritt.

Mera information om materialet som ska deponeras:

samlingsansvarig biträdande direktör Mikko Kuutti
tfn 02 953 38151, mikko.kuutti@kavi.fi

arkivarie Tommi Partanen
tfn 02 953 38125, tommi.partanen@kavi.fi
(inhemskt filmmaterial)

arkivarie Juha Kindberg
tfn 02 953 38133, juha.kindberg@kavi.fi
(utländskt filmmaterial)

arkivarie Mari Kiiski
tfn 02 953 38114, mari.kiiski@kavi.fi
(video- och dvd-material)

arkivarie Olavi Similä
tfn 02 953 38121, olavi.simila@kavi.fi
(kompletterande filmmaterial)

forskare Ilkka Kippola
tfn 09-615 40 233, ilkka.kippola@kavi.fi
(filmmaterial som ska deponeras)