Filmsamlingar

KAVI:s filmsamlingar omfattar cirka 1 300 inhemska långfilmer, och i dagens läge växer samlingen med cirka 25 nya filmer per år. Att bevara den inhemska filmtraditionen för kommande generationer är en av Nationella audiovisuella institutets centrala uppgifter, som främjas av lagstiftningen.

Nationella audiovisuella institutets kärnuppgift är att rädda och bevara av-kulturens produkter till efterkommande generationer. Staten har förbundit sig att arkivera den inhemska film-, tv- och radiotraditionen. Från början rörde lagstiftningen endast filmer och Lagen om arkivering av filmer, som trädde i kraft 1984, gav en fruktbar grund för den långvariga beredningen av en ny lag. Lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial omfattar förutom film också material på tv, i radio och på nätet.

Kan man också hyra filmer hos KAVI?

KAVI är inte en filmuthyrning, för institutet äger inte själv nyttjanderätten till sina samlingar. Samlingarna består av huvudsakligen deponerat material. Därför kan institutet inte utan tillstånd av rättighetsinnehavaren överlämna deponerat material, till exempel filmkopior, till utomstående.

Den breda publiken har tillgång till institutets arkiverade filmer i huvudsak genom föreställningarna på Kino Regina och KAVI:s regionala serier.

Lagring av filmer

I ett grottsystem i Otnäs (1200 kvadratmeter toppmoderna lagerlokaler med automatisk ventilation) bevaras de inhemska färgoriginalen (+1,5 C° / relativ luftfuktighet, dvs. RH 25 %), svartvita original (+6 C° / 40 % RH), visningskopior (+7 C° / 45 % RH) samt video- och pappersmaterial (+15 C° / 50 % RH).

De lättantändliga nitratfilmerna (+10 C° / 35 % RH) bevaras i Tusby (300 kvadratmeter normenliga lagerlokaler).

I lagret på 578 kvadratmeter i Sörnäs bevaras samlingen av museiföremål och filmer.

Filmfynd

Om du hittar gamla filmer, filmrelaterade apparater, affischer, fotografier, anteckningshäften, räkenskapsböcker eller filmrelaterat historiskt material, ska du beakta följande:

Gammalt filmmaterial kan bestå av lättantändlig nitratfilm, som måste hanteras med största försiktighet. Nitratfilm användes allmänt i professionell filmproduktion ännu i slutet av 1950-talet. Den eldfarliga nitratfilmen är alltid 35 mm bred och vanligen svartvit celluloid. Det kan också förekomma tidiga så kallade färgtonade filmer. Om du hittar film som är 35 mm bred ska du kontakta Nationella audiovisuella institutet för närmare instruktioner. Annat är 35 mm-material kan skickas med bifogat följebrev direkt till Nationella audiovisuella institutet.

Deponeringar och fynd tas emot av:
Inhemska filmer: arkivarie Tommi Partanen (tfn 0295 3381 25) eller forskare Ilkka Kippola (tfn 09-6154 0233)
Filmrelaterat material: arkivarie Olavi Similä (tfn 0295 3381 21)