Mediefostran

Enheten för mediefostran och bildprogram (MEKU) har som uppgift att omfattande främja mediefostran i samarbete med branschen, att informera om ärenden som rör barn och medier, främja barns mediefärdigheter och en mediemiljö som är trygg för barn.

MEKU främjar mediefostran och en trygg mediemiljö

MEKU stöder skapandet av en verksamhetskultur för mediefostran och pedagogisk utveckling. Vi verkar som sakkunnigmedlemmar i arbets- och styrgrupper såväl på nationell som på internationell nivå. Vidare genomför vi i mån av möjlighet utvecklingsexperiment. Daghemmen inom projektet Kuuluu kuvaan (Det hör till bilden) utvecklade till exempel pedagogik för mediefostran i småbarnspedagogiken.

MEKU utvecklar rutiner och handlingsmodeller för mediefostran. Vi stöder beredskap för mediefostran för fostrare bland annat genom att upprätthålla Mediekunskapsskolan. Webbplatsen tillhandahåller information om mediefostran och mediekultur för barn samt material för mediefostran.

MEKU förstärker en regional mediefostran. Vårt mål är att samla in kunskap genom erfarenhet som hänför sig till mediefostran och sammanföra olika aktörer för att främja mediefostran.

MEKU stöder produktionen av mångsidiga och trygga, till barn riktade medieinnehåll. Vi bedriver aktivt samarbete med aktörerna inom mediebranschen.

MEKU verkar i samarbete

MEKU är det nationella centret för mediefostran och verkar i samarbete med aktörer inom olika sektorer. Vi koordinerar till exempel Mediekunskapsveckan och Nationella speldagen, vilka samlar såväl organisationer, företag, kommunala aktörer som myndigheter. I den riksomfattande planeringen av Mediekunskapsveckan år 2017 deltog cirka 50 organisationer och under Nationella speldagen arrangeras över 100 regionala evenemang.

MEKU främjar och modellerar ett samarbete som överskrider sektorgränserna. Vi ordnar varje år ett Forum för mediefostran, som siktar till att finna nya partnerskap samt till att utbyta information mellan aktörerna inom mediefostran.

MEKU lyfter fram mediefostran i Finland internationellt. Speciellt det nordiska samarbetet är starkt med de ämbetsverk som motsvarar MEKU. Dessutom deltar vi aktivt i det europeiska nätverket INSAFE.

MEKU är en expert

MEKU verkar som sakkunnig i utvecklingen av mediemiljön för barn. I praktiken innebär expertisen exempelvis att vara representerat i ett flertal styr- och arbetsgrupper (bl.a. Delegationen för barnfrågor, Expert Group on Media Literacy in Schools, Styrelsen för Sällskapet för Mediefostran). Vi erbjuder aktivt expertinlägg vid seminarier såväl i hemlandet som utomlands. I egenskap av myndighet för mediefostran deltar vi i beredningen och kommenterandet av politiska dokument.

MEKU främjar forskningen inom verksamhetssektorn. Under åren 2012-2014 genomförde vi en kartläggning av forskningen om mediefostran i Finland samt en utredning Medieenkäten för barnfamiljer om medieanvändningen hos barn under 12 år. Vidare är vi representerade i styrgruppen för undersökningen Barnens mediebarometer och i styrgruppen för professuren i mediefostran vid Tammerfors universitet.

MEKU informerar

MEKU ökar medvetenheten om mediefostran. Vi lyfter i offentligheten fram bland annat färska forskningsresultat om barnens medieanvändning och vi främjar informationen om åldersgränser i olika medier. Ett gott samarbete med medieföretagen hjälper oss att nå medborgare i olika ålder.

MEKU deltar i debatten i medierna. Vi deltar aktivt i debatten bland annat i sociala medier och tidningarnas insändarspalter. Vi håller också en egen blogg, där vi lyfter fram aktuella teman som hänför sig till mediefostran och vi skriver experttexter i våra samarbetspartners publikationer.