Specialunderstöd


Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens 

Understödet är avsett för att främja dels mediefostran och mediekompetens, dels en trygg mediemiljö i enlighet med de nationella riktlinjerna för mediefostran. 

Understöden är riktade till nationella projekt som stärker mediefostran och kritisk mediekompetens hos medborgare i alla åldrar och specialgrupper (t.ex. invandrare, personer som behöver särskilt stöd eller löper risk för utslagning). Understöd kan beviljas bl.a. för att utveckla och förankra regionala eller branschspecifika planer för mediefostran, för att utveckla förfarandena för utvärdering av mediefostran, för att utveckla regionalt nätverksarbete, för att ta fram och sprida god praxis som främjar mediefostran och mediekompetens samt för informationsspridning i anknytning till temat. 

Ansökningstiden börjar 12 april 2024 och slutar 27 maj 2024 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas före 20 juni 2024.  

För understöden kan sammanlagt högst 230 000 euro användas. Understöd beviljas för 2–3 projekt. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)  

Vem kan ansöka om understödet och för vilket ändamål? 

Understöd beviljas för konsortieprojekt med minst två aktörer. Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte skolor, läroanstalter eller högskolor och inte heller privatpersoner eller arbetsgrupper. 

Understödets syfte 

Syftet med understödet är att främja mediefostran, medieläskunnigheten hos personer bosatta i Finland och förmågan att fungera aktivt i det digitala samhället och fullt ut utnyttja dess möjligheter på ett tryggt sätt och därigenom stärka öppenheten, samhörigheten och förtroendet i samhället.  

Hur ansöker man? 

Bidraget söks från Nationella audiovisuella institutet. Ansökan omfattar ett fullständigt ifyllt ansökningsformulär och dess bilagor.  

Ansökningsblanketten och bilagorna ska skickas i ett enda e-postmeddelande i pdf-format till kirjaamo@kavi.fi. Meddelandets ämne ska vara ”Specialunderstöd”. 

Den maximala storleken på e-postmeddelandet och dess bilagor är 20 MB. 

Sökanden ska beakta att ansökan som skickats efter att ansökningstiden gått ut inte beaktas.  

Sökanden ansvarar för att ansökan kommer in i tid och att alla nödvändiga uppgifter finns med. 

Eventuell begäran om komplettering av ansökan och eventuell begäran om ändring av beslutet ska också skickas med e-post till kirjaamo@kavi.fi. 

Ansökningar skickas helst per e-post. Om ansökan skickas per post är adressen Specialunderstöd/ Nationella audiovisuella institutet/ kirjaamo, PB 16, 00501 Helsingfors. Ansökan måste skickas per post med alla bilagor i så god tid att den når fram före sista ansökningsdag. 

På vilka grunder bedöms ansökningarna? 

Understödet underställs prövning. För att godkännas måste den verksamhet som beskrivs i ansökan uppfylla målet för specialunderstödet. 

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas: 

 1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

När understöd beviljas beaktas följande kriterier. 

Vad gäller projektets innehåll: 

 • projektet förverkligar undervisnings- och kulturministeriets nationella riktlinjer för mediefostran enligt publikationen Mediekunskap i Finland och det finns en tydlig beskrivning av verksamhetens koppling till målen för riktlinjerna 
 • behovet av projektet är tydligt beskrivet och evidensbaserat 
 • projektets kvalitet och genomslag (samarbetsnätverk, forskningsbasering, nåendet av målgruppen) 
 • den planerade verksamheten är riksomfattande och i planen anges hur den riksomfattande verksamheten ska genomföras på olika håll i landet 
 • projektets mål är tydliga och genomförandet har en anknytning till målen 
 • det finns en beskrivning av hur projektets aktiviteter fortsätter efter projektet 
 • det finns en beskrivning av hur digitala möjligheter används för att främja en täckande mediefostran 
 • projektet beaktar existerande strukturer och aktörer samt innehåll som tagits fram i tidigare projekt och förfaranden som har visat sig fungera (t.ex. verksamhetsmodeller och samarbetsnätverk)        
 • projektet stöder samarbetsorienteringen hos aktörer på området 
 • projektet främjar specialgruppers likvärdighet och beaktar mångfalden inom målgruppen 
 • i vilken mån andra användargrupper kan dra nytta av projektet 
 • publikationerna som tas fram i projektet är fritt tillgängliga (T.ex. CC BY 4.0) 

Vad gäller sökanden: 

 • sökandens yrkeskunskap i förhållande till projektets innehåll, kunnande och tidigare erfarenhet av projektverksamhet 
 • sökanden ska bilda ett konsortium bestående av minst två aktörer, där aktörernas roller och ansvarsfördelning tydligt beskrivs 
 • sökandens ekonomiska och övriga förutsättningar att verkställa projektet.  
 • Det understöd som Nationella audiovisuella institutet beviljar kan i regel täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet som finansieras. 
 1. Allmänna grunder

Som ett statligt organ under undervisnings- och kulturministeriet stöder Nationella audiovisuella institutet genomförandet av ministeriets strategi. I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbplatsen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-630-0 

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet mellan könen, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi. 

 1. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Nationella audiovisuella institutet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Institutet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp. 

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen): 

 • Ändamålet för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart. 
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd. 
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den ansökande parten har erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet. 
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden. 

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet beviljas endast av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen). 

 1. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått statsunderstöd ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Nationella audiovisuella institutet avslår ansökan om sökanden väsentligt har försummat sin skyldighet att ge uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås också om den i pappersform eller per epost kommer fram efter utsatt tid. 

Vilka villkor gäller i anslutning till hur understödet används? 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för. 

Understöd som beviljats av Nationella audiovisuella institutet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det. 

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån. 

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. 

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.  

Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten. 

Nationella audiovisuella institutet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). 

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen. 

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen. 
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. 
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016) 

Nationella audiovisuella institutet följer Undervisnings- och kulturministeriets riktlinje, enligt vilken understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro. 

Hur rapporterar man om resultat och om hur understödet använts? 

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe.  

Redovisningen görs på en separat redovisningsblankett och skickas i pdf-format till kirjaamo@kavi.fi 

Bidragsmottagaren är redan skyldig att anmäla projektverksamheten medan projektet pågår på https://medialukutaitosuomessa.fi/sv/framjande-av-mediekunskap/ 

I bidragets kommunikation (t.ex. publikationer, eventuell projektwebbplats) används en logotyp som anger att Nationella audiovisuella institutet finansierar projektet. Logotypen kommer att skickas till bidragsmottagarna. 

Det rekommenderas att projektmaterial produceras under en öppen licens. Allt läromaterial med öppen licens som produceras under projektet ska laddas upp till materialbanken på webbplatsen Mediataitokoulu.fi senast i slutet av projektet. 

Tillgång till information om bidrag och beviljade bidrag 

Information om de beviljade bidragen publiceras på https://kavi.fi/sv/mediefostran/specialunderstod/ 

Före 2024 beviljade undervisnings- och kulturministeriet särskilda bidrag för att främja mediefostran och mediekompetens. Information om tidigare beviljade bidrag finns på https://okm.fi/-/mediakasvatuksen-kehittaminen?languageId=sv_SE 

Mer information 

Förfrågningar per e-post: biträdande direktör Leo Pekkala, leo.pekkala@kavi.fi 

Mer information finns också i undervisnings- och kulturministeriets guide Statsunderstöd: Ansökan, användning och tillsyn. Samma riktlinjer och regler gäller för bidrag som beviljas av Nationella audiovisuella institutet.