Iakttagande av åldersgränser


Åldergränserna ska iakttas när bildprogram tillhandahålls.

Åldersgränserna är bindande för att skydda barn 

Enligt lagen om bildprogram är åldersgränserna bindande. De är inte rekommendationer, utan det är en skyldighet att följa åldersgränserna när bildprogram tillhandahålls.

 • Exempel på tillhandahållande av bildprogram är offentlig visning av filmer eller televisionsprogram, försäljning av filminspelningar till exempel i DVD- eller Blu-ray-format och försäljning eller överlåtelse av digitala spel för att spelas på en offentlig plats eller i ett offentligt utrymme.  
 • Att enbart överlåta lokaler som är avsedda för spelredskap eller spelande till förfogande för spelare är inte att tillhandahålla bildprogram. Inte heller att se på filmer eller televisionsprogram hemma eller hjälpa att träna spelande är att tillhandahålla bildprogram. 

  Åldersgränserna för bildprogram är ett centralt sätt att skydda barns utveckling enligt lagen om bildprogram. Därför är huvudregeln i lagen om bildprogram att bildprogram som tillhandahålls, dvs. som ska visas offentligt, spridas, säljas eller på annat sätt görs tillgängliga för allmänheten ska ha en finsk åldersgränsklassificering och åldersbeteckningar. Detta gäller inte de bildprogram som med stöd av 9–11 § i lagen om bildprogram är befriade från klassificering med stöd av innehåll, tillverkningssyfte eller visningstillstånd beviljat av KAVI.  

  Åldersgränserna för digitala spel enligt PEGI-systemet godkänns som sådana i Finland. PEGI-klassificerade spel behöver alltså inte klassificeras. Deras åldersgränser ska dock följas. Om det digitala spelet inte har en PEGI-åldersgräns ska det klassificeras och märkas. x

  Bildprogram som är förbjudna för personer under 18 år får inte tillhandahållas för barn i annan verksamhet än televisionsverksamhet. Det är också straffbart enligt strafflagen. Ålderskontrollen ska med undantag av televisionsverksamheten alltid ombesörjas när ett program med åldersgränsen 18 tillhandahålls. 

  Tillhandahållaren av bildprogram är skyldig att se till att ett bildprogram vars åldersgräns är 7, 12 eller 16 år inte finns tillgängligt för barn under denna åldersgräns. Man kan sörja för skyldigheten till exempel genom att kontrollera barnets ålder när ett bildprogram erbjuds.

  Tillhandahållaren av bildprogram ska i samband med tillhandahållandet informera om åldersgränser och andra metoder som främjar skyddet av barn. 

   Om tillhandahållaren av ett bildprogram försummar sina skyldigheter i anslutning till iakttagandet av åldersgränserna eller sin informationsskyldighet i anslutning till vidaresändning av en utländsk televisionssändning, kan KAVI uppmana leverantören att fullgöra sin skyldighet och förena uppmaningen med vite. På samma sätt kan man gå till väga om tillhandahållaren av videodelningsplattformen försummar sina skyldigheter att skydda barn från skadliga bildprogram i videodelningsplattformstjänsten eller sin informationsskyldighet. 

  Iakttagande av åldersgränser i televisionsverksamheten 

  Tv-bolagen har genom sitt inbördes avtal om uppförandekoder (”vattendelaravtal”) kommit överens om gemensam praxis och gemensamma åtgärder för att uppfylla förutsättningarna i lagen om bildprogram samt för att främja skyddet av barn. Bolagen har bland annat kommit överens om att ett bildprogram med åldersgränsen 16 inte visas före kl. 21.00. Ett bildprogram med åldersgränsen 18 visas inte före kl. 23.00. Bildprogram med åldersgränsen S, 7 eller 12 kan visas utan begränsningar. 

  Bildprogram som är befriade från klassificering 

  Enligt lagen om bildprogram är vissa bildprogram befriade från klassificering. De har alltså ingen åldersgräns eller innehållsmärkningar. 

  Undantaget gäller bildprogram som innehåller endast det innehåll som beskrivs i respektive punkt.  

  I princip är ingen specifik genre, till exempel dokumentärer eller reality-tv-program, befriad från klassificering.  

  Bildprogram behöver inte klassificeras om de: 

  1) uteslutande innehåller undervisnings- eller bildningsmaterial 

  2) uteslutande innehåller musik, idrott eller återgivningar av motionsevenemang, kulturevenemang eller andaktsstunder eller av andra liknande tillställningar och evenemang

  3) uteslutande innehåller hobbyarbete, välbefinnande, diskussioner, lek, mode, trädgårdsskötsel, byggande, matlagning, inredning, frågesporter, frågelekar eller andra liknande teman för alla åldrar

  4) uteslutande innehåller material för marknadsföring av varor eller tjänster (material för marknadsföring av bildprogram, såsom trailrar samt reklam för televisionsprogram och digitala spel, ska klassificeras)

  5) uteslutande innehåller information om ideell eller politisk verksamhet

  6) innehåller aktuellt nyhetsstoff

  7) till innehållet är direktsändningar 

  Bildprogram behöver inte klassificeras och märkas, om de 

  1) hålls tillgängliga i en sådan nätpublikation som avses i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) och har framställts eller anskaffats i samband med redigeringen av publikationen, 

  2) hålls tillgängliga i en tjänst som tillhandahåller program framställda av enskilda och bildprogrammet har framställts av en enskild i hobbysyfte, 

  3) tillhandahålls i utbildningsverksamhet eller annan bildningsverksamhet och har framställts i samband med utbildningsverksamhet eller annan bildningsverksamhet, 

  4) är spel på en speltjänst och tjänsteleverantören följer sina uppförandekoder som ska vara kontrollerade enligt 8 §. 

  Flexibilitet gällande åldersgränsen 

  Den så kallade flexibiliteten i åldersgränsen handlar om lagens huvudregel, det vill säga att avvika från åldersgränsernas bindande karaktär.  

  Ett bildprogram får visas, spridas, säljas eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten för personer som är högst tre år yngre än den åldersgräns som klassificerats för programmet gällande åldersgränserna på 7, 12 eller 16, om barnet är i sällskap med en person som fyllt 18 år. Flexibilitet i åldersgränsen är möjligt för maximalt tre år endast om barnet är i sällskap av en vuxen som känner barnet under hela den tid som bildprogrammet visas. Till exempel till en film som klassificerats med åldersgränsen 12 kan en vuxen ta ett barn som är minst 9 år eller ett spel med åldersgränsen 16 kan ett barn som är minst 13 år spela i sällskap av en vuxen. Man kan under inga omständigheter avvika från åldersgränsen 18. 

  Enligt KAVI:s etablerade tolkningslinje avses med en vuxen som känner barnet väl oftast barnets förälder eller vårdnadshavare som känner barnet tillräckligt väl för att kunna bedöma möjligheten till flexibilitet i åldersgränsen utifrån just barnets utveckling. Den vuxna bör i sin bedömning beakta både barnets individuella utvecklingsnivå och kvaliteten på det innehåll som bedöms vara skadligt. 

  Möjligheten att låta ett barn se eller spela ett bildprogram vars åldersgräns är högre än barnets ålder är avsedd att användas med eftertanke. Tanken är att en vuxen som känner barnet väl kan bedöma barnets känslighet för olika innehåll samt veta hurdant medieinnehåll barnet tidigare har sett och hur starkt barnet sannolikt lever sig in i dem. En vuxen kan vid behov lugna barnet och hjälpa till att hantera upplevelsen av bildprogrammet. 

  Eftersom syftet med åldersgränserna är att skydda barn och åldersgränsklassificeringen är en central metod i lagen för att skydda barn, är åldersgränsflexibiliteten ett undantag avsett att användas med eftertanke.  

  Tillhandahållaren av bildprogram är skyldig att se till att åldersgränsflexibilitet tillämpas i enlighet med lagen. 

  Varje barn har en individuell rätt att skyddas från skadliga bildprogram. Om man vill vara flexibel gällande åldersgränsen för en film ska varje barn vara i sällskap med en person som har fyllt 18 år och som känner barnet väl. Med detta avses oftast barnets förälder eller vårdnadshavare. Därför är den flexibla åldersgränsen inte avsedd att användas för barngrupper (t.ex. spelläger, spelevenemang, skolklasser, ungdomsväsendets verksamhet eller daghemsgrupper). I barngrupperna ska man således titta på eller spela sådana bildprogram vars åldersgränser motsvarar deltagarnas ålder eller som är tillåtna för alla. 

  Ladda ner broschyren om flexibel åldersgräns (pdf)på svenska (pdf) 

  Anvisning om tillämpning av flexibel åldersgräns (pdf) (på finska)

  KAVI:s svar på frågor om flexibel åldersgräns (pdf) (på finska) 

  Med babyn till biografen 

  Åldersgränserna är bindande även för spädbarn. Därför kan man till exempel på en biograf endast få se endast den (S) film som är tillåten för alla tillsammans med babyn. Vid förevisningar för spädbarn ska endast filmer som är tillåtna för alla visas. 

  Att ett spädbarn eller ett litet barn inte kan följa filmens handling skyddar dem inte från scener med kraftigt innehåll i filmen. Tvärtom tränger känslofulla visuella bilder och ljudvärldar in i barnets sinne som sådana och kan inte delas med föräldern via tal. Små barn har inte tillräckliga verktyg för att hantera filmernas våldsamma, sexuella eller ångestfyllda innehåll.  

  Offentligt framförande av spel utan åldersgräns

  Ett spel som tillhandahålls offentligt, dvs. framförs, ska ha en gällande åldersgräns. Om du önskar att ett spel utan åldersgräns ska spelas vid ett evenemang av engångskaraktär, till exempel ett spelläger eller ett spelevenemang, kan du ansöka om föreställningstillstånd från Nationella audiovisuella institutet för offentligt tillhandahållande av spelet.

  Tillstånd beviljas på villkor att man vid evenemanget följer principen bakom lagen om bildprogram för att skydda barn från bildprogram som är skadliga för deras utveckling. Innehavaren av tillståndet ska fastställa lämpliga åldersgränser för oklassificerade bildprogram och följa dem under tillståndets giltighetstid.

  Föreställningstillstånd beviljas inte för kontinuerlig spelverksamhet, till exempel spelverksamhet veckovis. Föreställningstillståndet är avgiftsbelagt, men befrielse från avgiften kan beviljas på ansökan (läs anvisningarna på KAVI:s webbplats).

  För spel som saknar gällande åldersgräns och som du önskar ska användas i kontinuerlig spelverksamhet ska du ansöka om en nationell åldersgräns hos den instans som erbjuder åldersgränsklassificeringar. Kontaktuppgifterna till de aktörer som tillhandahåller klassificeringar kan begäras av Nationella audiovisuella institutet eller på KAVI:s webbplats.

  Exempel på åldersgränser för digitala spel hittar du på sidan Ofta förekommande frågor.