Kontaktuppgifter

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@kavi.fi

Tjänstemännen vid bildprogramsteamet vid enheten för mediefostran och bildprogram (MEKU) har till uppgift att utveckla en mediemiljö som är trygg för barn i samarbete med andra myndigheter, organisationer och sammanslutningar inom branschen. 

Teamet för bildprogram övervakar att åldersgränserna följs och lagen om bildprogram i allmänhet. Klassificeringen av bildprogram görs av självständiga och oberoende klassificerare av bildprogram som utbildats av institutet.

MEKU övervakar klassificerarnas verksamhet och tar emot respons från allmänheten om åldersgränsklassificeringen. Enheten för bildprogram klassificerar även de program som visas på KAVI:S Kino Regina.

Leo Pekkala, biträdande direktör, resultatområdeschef, telefon: 0295 338 008 eller 045 852 7799. 

Leo är biträdande direktör och chef för enheten för mediefostran och bildprogram vid Nationella audiovisuella institutet och ansvarar för alla lagstadgade uppgifter i Finland som omfattas av lagen om bildprogram samt även för ärenden som gäller mediefostran. 

Hanna Happo, specialsakkunnig, telefon: 0295 338 011  

Hanna arbetar som specialsakkunnig på deltid i bildprogramsteamet och är anträffbar måndagar, onsdagar och torsdagar. Till Hannas uppgifter hör övervakning av klassificerare, utbildningar och klassificering. Hanna är medlem i PEGI:s besvärsnämnd samt ansvarar för det årliga klassificerarmötet. Hon är ansvarig för klassificerarnas repetitionsutbildning.

Jarno Virtanen, specialsakkunnig, telefon 0295 338 043 eller 050 4680 695 

Till Jarnos uppgifter hör övervakning och utbildning av klassificerare samt klassificering av bildprogram. Han är ansvarar för utbildningen av klassificerare.

Milja Lampinen, bildprogramstjänsteman, telefon: 0295 338 007 eller 050 4626 409 

Milja ansvarar för teamets fakturering och deltar i hela ämbetsverkets ekonomiförvaltningsuppgifter. Hen deltar också i uppgifterna inom delområdet tillsyn över tillhandahållandet. 

Ville Sohn, datasystemansvarig, telefon: 0295 338 016 eller 050 433 5309  

Ville ansvarar för enhetens datasystem och deltar också i utvecklingen av hela ämbetsverkets informationsförvaltning. Villes uppgifter omfattar bl.a. underhålls- och utvecklingsuppgifter i anslutning till klassificeringssystemet (IKLU) och registren samt rådgivning och utbildning för användarna. Som teamets närmaste chef deltar hen också i uppgifter i anslutning till tillsynen över tillhandahållandet och ansvarar för behandlingen av rättelseyrkanden som gäller klassificeringar.

Jarno Lehtonen, ICT-planerare, telefon: 0295 338 013 eller 050 430 1546 

Till Jarnos uppgifter hör ärenden som gäller presentationsteknik (bl.a. ärenden som gäller överföring av filer, presentationsformat och andra tekniska frågor) samt ämbetsverkets övriga ICT-ärenden. Jarno deltar också i underhålls- och utvecklingsuppgifter i anslutning till klassificeringssystemet (IKLU) och registren samt i rådgivningen och handledningen av användarna. 

Jani Kostiainen, överinspektör, telefon: 0295 338 059 eller 050 412 9398

Jani ansvarar för delområdet tillsyn över tillhandahållandet och fungerar som juridisk expert i MEKU-enhetens lagstadgade förvaltningsuppgifter, såsom upprättande av begäran om utredning, behandling och föredragning av ansökningar om föreställningstillstånd samt behandling av rättelseyrkanden i anslutning till tillsynen över tillhandahållandet. Han deltar utbildningarna samt är KAVI:s dataskyddsombud. 

Erika Lauri, överinspektör, telefon: 0295 338 056 eller 050 4772 945 
(tjänstledig 13.12.2023–31.12.2024)