Klassificering av bildprogram


Bildprogram ska klassificeras om de inte har befriats från klassificeringsskyldighet i lagen.

Bildprogram får klassificeras endast av sådana klassificerare av bildprogram som Enheten för mediefostran och bildprogram (MEKU) har utbildat och godkänt och av sådana tjänstemän vid MEKU i vars uppgifter klassificering ingår.

Bildprogram betraktas som skadliga för barns utveckling, om de på grund av sina våldsinslag eller sitt sexuella innehåll eller genom att skapa ångest eller på något annat jämförbart sätt kan ha skadlig inverkan på barns utveckling.

Om bildprogram är skadliga för barns utveckling, ska programmet utifrån dess innehåll klassificeras enligt en 7, 12, 16 eller 18 års åldersgräns och tilldelas en symbol som beskriver programmets skadliga innehåll. Om ett program inte ska betraktas som skadligt för barns utveckling, ska det klassificeras som lämpligt för alla åldrar.

Program behöver inte klassificeras om de entydigt bara är avsett (på grund av innehållet) för personer som fyllt 18 år. Programmet får tillhandahållas för vuxna om det finns en märkning om åldersgränsen 18 år i programmen eller i samband med de.

Enheten för mediefostran och bildprogram kan godkänna en åldersgräns och innehållssymbol som getts ett program inom Europeiska unionen för användning i Finland, utan att programmet klassificeras i Finland.

MEKU upprätthåller och utvecklar ett nätbaserat klassificeringssystem för bildprogram. MEKU övervakar klassificerares arbete och upprätthåller en förteckning över klassificerare.

MEKU ordnar även särskilda dagar för klassificerare då man sätter sig in i aktuella frågor kring åldersgränsklassificeringen. Följande klassificerardag har planerats äga rum onsdagen den 10 maj 2017. Datumet preciseras senare under våren och om dagen meddelas på KAVIs webbplats före slutet av mars 2017.

Klassificeringskriterierna (pdf)