Klassificerarutbildning


  1. Framsida
  2.  » Klassificerarutbildning

Lag om bildprogram 1 kap. 13 §:
Som klassificerare kan godkännas en person som är

  • myndig
  • annars lämplig ( ej exv. med känslohandikapp som är ett hinder för att utföra uppdraget)
  • utan domar för i lagen upptagna brott, ett straffregisterutdrag som är nyare än 6 mån. ska uppvisas före deltagande i klassificerarprovet
  • har avlagt godkänd klassificerarutbildning

Godkännandet som klassificerare av bildprogram är i kraft fem år. Repetitionsutbildning ska genomgås tidigast 6 månader innan giltigheten för godkännandet löper ut (3 kap. 13 §).
I klassificerarutbildningen ingår följande undervisningsämnen:

  • lagstiftningen om bildprogram och yttrandefriheten
  • barnets utveckling
  • närläsning av bildprogrammet
  • klassificeringen av bildprogram och grunderna för klassificeringen och användningen av online-klassificeringssystemet

Klassificerarutbildningar och klassificerarprov

Klassificerarutbildningen anordnas på finska, men utbildningsmaterial finns både på finska och svenska. Utbildningen genomförs som multimedieundervisning, i vilket ingår tre dagar med kontaktundervisning samt klassificeringsträning (distansuppgifter).

Klassificerarutbildningens pris är 1500 euro. Avgiften ska betalas före deltagandet i klassificerarprovet. Distansuppgifterna ska vara utförda före anmälan till provet.

Klassificerarutbildning år 2021

1. period 15.-16.9.2021 
2. period 14.10.2021.

Bindande anmälningar till utbildningen 2021 ska göras före 31.8.2021 kl. 16.15. Meddela även om eventuella födoämnesallergier för serveringen i samband med anmälan. Närmare information om programmet och utbildningsplatsen finns i inbjudningsbrevet som skickas till dem som anmält sig. Alla som deltar i utbildningen ska på förhand läsa igenom lagen om bildprogram och kriterierna som används vid klassificeringen av bildprogram.

Ansvarig utbildare: Leena Karjalainen

Övriga utbildare: Special rådgivare Hanna Happo

Utbildningsassistent: Saara Halonen

Läs före träning

Lag om bildprogram: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110710
Klassificeringkriterierna (pdf)

Också rekommenderas
Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja – säätelyn käytäntöihin. Tarja Salokoski & Anu Mustonen. Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007 (del 1, s. 1-108): https://docplayer.fi/2100-Median-vaikutukset-lapsiin-ja-nuoriin.html

Distansuppgifter

Du får en lista över distansuppgifterna med utbildningsinbjudan.

Klassificerarprov och inlärningsdagbok

Efter klassificeringsträningen och distansuppgifterna kan utbildningsdeltagarna delta i ett klassificerarprov där de ska klassificera ett eller flera bildprogram på blanketten för klassificeringskriterier. Ett godkänt avlagt prov och godkända distansuppgifter ger rätt att arbeta som klassificerare av bildprogram. Intyget om godkännande skickas till den adress som deltagaren har uppgivit. Under utbildningen skriver alla deltagare en inlärningsdagbok som ska lämnas in efter utbildningen. Närmare anvisningar om inlärningsdagboken ges på den första utbildningsdagen.

Distansuppgifterna, provet och inlärningsdagboken ska vara godkända innan deltagaren kan få intyget som visar att han eller hon har godkänts som klassificerare av bildprogram.

Anmälning till provet

Anmäl dig till provet senast på den sista anmälningsdagen före kl. 16.15. I samband med anmälan ska du uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter samt en faktureringsadress, såvida den skiljer sig från utbildningsavgiftens faktureringsadress. Innan du får delta i provet måste du ha slutfört distansuppgifterna för klassificerarutbildningen.

Du kan göra om provet två gånger.

Klassificeringsprov 2020

26.11.2020 – sista anmälningsdagen 19.11.2020
3.12.2019 – sista anmälningsdagen 27.11.2019
17.12.2019 – sista anmälningsdagen 10.12.2019

Utdrag ur straffregistret

Före beslutet om godkännande ska Nationella audiovisuella insitutet be sökanden visa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) för att kunna bedöma om personen är lämplig. För att utreda brottslig bakgrund får ett utdrag som visas med stöd av denna lag vara högst sex månader gammalt. Kristiina Niinikoski kontrollerar utdraget helst i samband med klassificeringsprov. Deltagares identitet kontrolleras före klassificeringsprov.