KAVIs handlingar

Största delen av KAVIs informationen är fritt tillgänglig.

Beskrivning av handlingsoffentligheten

En myndighets handlingar är offentliga, om inte något annat uttryckligen föreskrivs i lagen. Var och en har rätt att få information om en offentlig handling.

KAVIs mest centrala informationssystem och deras informationsinnehåll finns listade i Beskrivningen av handlingsoffentligheten.

Som sökkriterier kan du i de flesta fall använda den information som finns under rubriken ”Central information” i excel-tabellen. Det är önskvärt att du kontaktar KAVI innan du gör en mer omfattande begäran om information, så att sökkriterierna blir så ändmålsenliga som möjligt.

Gör så här

Största delen av informationen är fritt tillgänglig och du hittar webbadressen till tjänsten i den bifogade excel-filen. Om informationen inte är fritt tillgänglig, utan kräver en begäran om information, finns adressen dit du kan rikta din offentlighetsbegäran i samband med informationsinnehållet i excel-filen.

Bekanta dig med saken också via informationstjänsten för film och extramaterial (på finska) samt Radio- och TV-arkivets informationstjänst.

Begäran om information kan också göras:

  • per e-post: kavi@kavi.fi
  • per brev: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki

eller

  • per telefon: växel tfn: 0295 338 00

Om begäran om information görs muntligen och rör flera handlingar kan KAVI vid behov kräva en skriftlig begäran, särskilt om den kommer att orsaka kostnader för kunden.

Tillgång till informationen

KAVI delger kunden innehållet i den begärda handlingen antingen muntligen eller så att kunden kan se den och kopiera den i KAVIs utrymmen. KAVI kan också ge kunden en kopia eller en utskrift.

Personinformation ur KAVIs personregister överlåts, som kopia, utskrift eller i elektronisk form, enbart om den som gör begäran har laglig rätt att hantera sådan personinformation.

Om KAVI helt eller delvis nekar till att överlåta den begärda informationen åt kunden, delges kunden skälet till detta. Om hen så önskar, får kunden moteviringen till beslutet och ett överklagbart beslut, som hen kan överklaga till förvaltningsdomstolen.

KAVI överlåter informationen ur offentliga handlingar inom högst två veckor från det begäran nått KAVI. Om det är frågan om många handlingar, eller om de innehåller sekretessbelagda delar eller om begäran på annat sätt kräver särskilda åtgärder eller stor arbetsinsats, bör saken vara färdigbehandlad på högst en månad från det begäran nått KAVI.

Avgifter

KAVI kan ta en avgift för överlåtelse av information. Avgiften bestäms enligt KAVIs prislista för avgiftsbelagda tjänster.

KAVI uppbär dock ingen avgift för enstaka beslut, utlåtanden eller motsvarande handlingar som hittas utan stor arbetsinsats och som kan levereras elektroniskt till kunden.

KAVI kan ändå ta en avgift för information som levereras elektroniskt, om informationen inte är lättillgänglig, t.ex. genom sökning i ett elektroniskt register. I sådana fall debiterar KAVI en timbaserad avgift.