KAVI som myndighet


Det nationella audiovisuella institutet är en myndighet under undervisnings- och kulturministeriet. Institutets verksamhet är lagstadgad.  

 

Till KAVIs lagstadgade uppgifter hör att arkivera tv- och radioprogram, samt att bedriva forskning avseende dem, att övervaka bildprogramutbudet och att främja mediefostran.

Det nationella audiovisuella arkivet (KAVA under åren 2008–2013, Finlands filmarkiv under åren 1957–2007) och enheten för mediefostran och bildprogram (under åren 2012–2013 MEKU, och under åren 1946–2011 Statens filmgranskningsbyrå) sammanslogs 1.1.2014 under namnet Det nationella audiovisuella institutet KAVI. 

KAVA (ända till året 2007 Finland filmarkiv SEA) inkorporerade statens film-, tv- och radioarkiv i institutet, med uppgiftsområdet att bevara och främja den finska audiovisuella kulturen. SEA grundades 1957 som ett privat samfund och anslöt sig redan följande år till filmarkivens internationella förbund (FIAF). 1979 blev SEA en statlig institution. 1984 trädde lagen om förvaring av filmer i kraft, och 2009 inleddes en täckande kartläggning av våra radio- och tv-program.

MEKUs uppgifter är att främja mediefostran, samt att övervaka bildprogramutbudet. I egenskap av KAVI:s enhet för mediefostran och bildprogram fungerar MEKU som expertorganisation vid utveckling av medieomgivningar för barn. MEKU främjar forskningen inom detta område, samt ger information i ärenden som gäller barn och media