KAVI, ett verk underställt Undervisnings- och kulturministeriet

Nationella audiovisuella institutet (KAVI) är ett statligt verk som står under Undervisnings- och kulturministeriet och vars verksamhet är stadgad i lag. I KAVI:s lagstadgade uppgifter ingår att bevara filmer och tv- och radioprogram och bedriva forskning på området, utöva tillsyn över tillhandahållandet av bildprogram och att främja mediefostran.

KONTAKTINFORMATION >>