Prislista


Följande avgifter grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning (1152/2023) om avgiftsbelagda prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2024–2025 och lagen om bildprogram. 

Klassificering och anmälan av bildprogram via KAVIs databas för åldersgränser 

Registrering av bildprogram 9 € / program. Ett bildprogram är till exempel en film, en trailer eller ett avsnitt i en tv-serie. Priset omfattar klassificering och annonsering av s.k. marknadsföringsklipp för tv-program.

Utbildning 

Utbildning för klassificerare av bildprogram 1 600 €. Klassificeringen av bildprogram i Finland görs i huvudsak av klassificerare av bildprogram som utbildats och godkänts av KAVI och som verkar i olika företag eller som privata verksamhetsutövare. 

Repetitionsutbildning 550 €. Ett godkännande som klassificerare av bildprogram är i kraft fem år. Repetitionsutbildningen ska genomföras tidigast sex månader innan godkännandet upphör att gälla. 

Tillstånd att visa bildprogram vid ett särskilt evenemang utan att klassificera eller märka dem (föreställningstillstånd) 165 / avgiftsfri

Avgiften behöver inte alls tas ut, om prestationen hänför sig till statlig eller kommunal utbildnings- eller kulturverksamhet eller sådan allmännyttig verksamhet som främjar allmän kulturverksamhet

Beslut med anledning av rättelseyrkande 100 € 

Den som är missnöjd med ett klassificeringsbeslut som fattats av en klassificerare av bildprogram kan med stöd av lagen om bildprogram framställa ett skriftligt rättelseyrkande till KAVI. Övriga beslut som ges med anledning av begäran om omprövning är avgiftsfria.  

Klassificeringstjänst för bildprogram (moms 24 %) 

Avgiften för tjänsten för klassificering av bildprogram grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning (1094/2021) om avgiftsbelagda prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2022–2023. Enligt 4 § i förordningen prissätter KAVI klassificeringstjänsterna på företagsekonomiska grunder. 

Klassificeringstjänstens pris har ändrats från och med 1.1.2023. 

Klassificeringstjänst för bildprogram 2,25 € (inkl. moms 2,79 €) för varje påbörjad minut, dock minst 67,5 € (inkl. moms 83,7 €). 

Grundavgiften för klassificeringen (registrering av bildprogram) 9 euro/bildprogram (moms 0 %) läggs till fakturan. 

För vanliga bildprogram (t.ex. film, trailer eller televisionsprogram) grundar sig avgiften på längden för det klassificerade programmet. 

För interaktiva bildprogram (digitala spel) är faktureringsgrunden den tid som gått åt till att klassificera spelet, eftersom spelet inte har någon längd. 

Moms på 24 % läggs till klassificeringsserviceavgiften.

Tillsynsavgifter (moms 0 %)

Bestämmelser om tillsynsavgifternas storlek finns i 27 § i lagen om bildprogram.

Regionalt televisionsprogramutbud 100 €

Verksamhetsställen som tillhandahåller bildprogram som upptagningar och andra motsvarande verksamhetsställen 100 euro

Verksamhetsställen som tillhandahåller bildprogram som offentliga föreställningar och andra motsvarande verksamhetsställen 200 euro

Beställ-TV 400 euro

Videodelningsplattformstjänster 400 euro

Riksomfattande televisionsprogramutbud 600 euro

Programutbudshelhet av en aktör som förmedlar televisionssändningar som sänts vidare från utlandet 400 euro

Det Nationella audiovisuella institutets betjäningsavgifter, avgifter etc. hittar du i prislistan (pdf).