Nationella audiovisuella institutet


En minnesorganisation och en övervakningsmyndighet

Det nationella audiovisuella institutet (KAVI) är både en minnesorganisation och en övervakningsmyndighet, med uppgiften att förvara den inhemska av-kulturens alster och främja det audiovisuella kulturarvet, samt mediefostran.

KAVIs verksamhetsenheter placerar sig jämbördigt under paraplyorganisationen, men undantag för programklassificeringen som har en specialställning som baserar sig på separat lagstiftning.