Ofta förekommande frågor


På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna om åldersgränser.

Granskar myndigheten alla bildprogram i Finland? 

Nej, myndighetens förhandsgranskning av filmer slopades efter att den nuvarande lagen om bildprogram trädde i kraft 2012. Numera klassificerar KAVI:s klassificerare av bildprogram åldersgränser som är bindande för filmer, tv-program och vissa digitala spel. Klassificeringen av bildprogram kan också beställas från KAVI. 

Varför har inte alla bildprogram någon åldersgräns? 

Enligt 9–10 § i lagen om bildprogram är vissa bildprogram befriade från klassificering på basis av innehåll och framställningssyfte. Till exempel dokumentärer eller reality-tv-program är dock i princip inte befriade från klassificering. Till exempel nyhetssändningar, program som endast innehåller sport och direktsändningar är befriade från klassificering. 

Oklassificerade bildprogram får visas också när KAVI har beviljat förevisningstillstånd. 

Alla program har inte åldersgränsmärkning. Till exempel undervisnings-, bildnings-, kultur-, musik-, idrotts-, frågesports-, hobby-, diskussions-, aktualitets- och nyhetsprogram samt direktsändningar är befriade från åldersgränsklassificering, så de har inte heller några märkningar. Programmets skadlighet har bedömts endast om programmet har en åldersgräns. Innehåll som är skadligt för barn kan alltså finnas i oklassificerade och omärkta bildprogram. 

 Dessutom omfattas streamnings- och videodelningstjänster från utlandet (till exempel YouTube, Netflix, HBO, Disney +) inte av Finlands lagstiftning eller av KAVI:s tillsyn. Tillhandahållare som driver sin verksamhet utomlands ifrån följer lagstiftningen i det land där de är etablerade. 

Varför ges programmen olika åldersgränser i olika länder? 

Det finländska åldersgränssystemet grundar sig på den finländska lagstiftningen och de klassificeringskriterier för åldersgränser som fastställts av finländska sakkunniga. I Finland grundar sig klassificeringskriterierna på forskningsrön om vilka saker i bildprogrammen som kan vara skadliga för barnets utveckling. Åldersgränssystemen i olika länder påverkas förutom av forskningsdata även av många faktorer såsom kulturella värden, och man förhåller sig också till forskningsdata på olika sätt runt om i världen. I andra kulturer kan åldersgränsen påverkas till exempel av nakenhet utan sexuell kontext eller svordomar, som inte är grunder för en högre åldersgräns i Finland. 

Kan man ge respons om åldersgränserna eller iakttagandet av dem? 

Om du anser att åldersgränsen för ett tv-program eller en film är för låg eller för hög, kan du ge respons på den. Motiverad respons kan leda till att KAVI omklassificerar åldersgränsen för en film eller ett televisionsprogram. 

KAVI tar också emot respons från allmänheten om hur åldersgränserna har följts eller om bristfälliga märkningar av åldersgränser och innehåll. 

Om den som ger respons meddelar sina kontaktuppgifter meddelar KAVI om responsen leder till åtgärder. 

Måste ett bildprogram klassificeras i Finland om det redan har en officiell åldersgräns i ett annat land? Är den finländska åldersgränsen bindande också till exempel i andra EU-länder? 

Ja, bildprogrammet måste klassificeras. Undantaget är digitala spel, eftersom åldersgränserna enligt PEGI-systemet godkänns som sådana i Finland. Om det digitala spelet inte har en PEGI-åldersgräns ska spelet klassificeras. 

Åldersgränserna i olika länder samt de klassificeringssystem och -metoder som används kan avvika avsevärt från varandra. Åldersgränserna för bildprogrammen i andra kulturer kan utöver forskningsbaserad information även basera sig på till exempel moralbaserade bedömningar av vad som anses vara skadligt för barn. Ett exempel på detta är svordomar som inte är en skadlighetsgrund i Finland, men som kan påverka spelets PEGI-åldersklassificering. Man har till exempel inte ännu lyckats utveckla ett alleuropeiskt system för åldersklassificering av filmer.  

Den finländska åldersgränsens bindande verkan i ett annat land ska utredas hos myndigheterna i landet i fråga.  

Finns det åldersgränser för reklam för filmer och andra bildprogram? 

Reklam för bildprogram, till exempel filmtrailrar, reklam för televisionsprogram (puffar) och annat marknadsföringsmaterial för program ska klassificeras. De markeras dock inte med innehållssymboler. När dessa presenteras ska åldersgränserna följas som vanligt. Därför ska man till exempel i biografernas entréer i regel visa reklam för bildprogram som är tillåtna för alla (S) om barn i alla åldrar kan komma in i lokalen.  

I vilka situationer ska åldersgränserna för bildprogram iakttas? 

Åldersgränserna för bildprogram ska iakttas när bildprogram tillhandahålls, till exempel filmer, televisionsprogram och digitala spel visas offentligt, säljs, hyrs ut eller görs tillgängliga för allmänheten på annat sätt. 

Om det inte är fråga om tillhandahållande av bildprogram tillämpas inte lagen om bildprogram, och då är man inte skyldig att följa åldersgränserna i lagen om bildprogram. Eftersom syftet med åldersgränserna för bildprogrammen är att skydda barnets utveckling kan man rekommendera att åldersgränserna iakttas även när det inte finns någon lagstadgad skyldighet att följa dem. 

Bryter en förälder mot lagen om bildprogram om han eller hon låter sitt barn titta på ett program eller spela ett spel vars åldersgräns är högre än barnets ålder? 

Nej, det gör hen inte. Skyldigheterna i lagen om bildprogram till exempel i fråga om iakttagande av åldersgränser gäller tillhandahållare av bildprogram. Syftet med åldersgränserna för bildprogram är att hjälpa föräldrar att göra val gällande media som är säkra för barn. Därför kan man rekommendera att åldersgränserna följs även hemma.

Kan brott mot lagen om bildprogram leda till bestraffning? 

 • Enligt 36 § i lagen om bildprogram döms den till böter som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

  • underlåter att göra anmälan om tillhandahållande av bildprogram (anmälan till KAVI:s register över leverantörer av bildprogram), att lämna uppgift om mängden bildprogram eller att lämna en förteckning över titeln på bildprogram, 
  • tillhandahåller ett bildprogram som inte har klassificerats och försetts med tydlig märkning, 
  • klassificerar ett bildprogram utan sådan rätt att klassificera bildprogram, 
  • underlåter att göra anmälan till förteckningen över bildprogram (till databasen över åldersgränser IKLU), eller 
  • låter bli att ställa ett bildprogram till myndighetens förfogande i strid med skyldigheten enligt 21 § 3 mom.      

Ska man anmäla sig som tillhandahållare av bildprogram om man endast sällan erbjuder bildprogram? 

Anmälan till registret över leverantörer av bildprogram ska göras, om bildprogrammen tillhandahålls i ekonomiskt syfte och regelbundet. KAVI bedömer från fall till fall om förutsättningarna för anmälan uppfylls. 

Övervakar KAVI reklam för produkter och tjänster i tv och på biografer? 

Nej, det övervakar KAVI inte, utan det är möjligt att ge respons på reklamerna till exempel till Reklametiska rådet. KAVI:s åldersgränsklassificeringskriterier lämpar sig inte heller för bedömning av reklam för produkter och tjänster, och reklam för produkter och tjänster behöver inte klassificeras, dvs. de har inga åldersgränser.   

Vad kan hända om man säljer ett förbjudet spel till ett barn under 18 år eller låter barnet se en film som är förbjuden för barn under 18 år? 

Enligt 17 kap. 18 b § i strafflagen (38/1889) är det straffbart att erbjuda en minderårig ett bildprogram som inte har klassificerats och märkts eller för vilket åldersgränsen 18 inte har angetts, om inte bildprogrammet enligt 9–11 § i lagen om bildprogram har befriats från klassificering och märkning. Dessutom är det straffbart att erbjuda en minderårig ett bildprogram med åldersgränsen 18 år i annan verksamhet än televisionsverksamhet (till exempel att sälja ett spel som är förbjudet för barn under 18 år eller att låta ett barn se en film som är förbjuden för barn under 18 år). För olaglig visning eller spridning av ett bildprogram för en minderårig kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Kan ett företag tillhandahålla ett digitalt spel till en barngrupp, till exempel en spelträningsgrupp, om det hela tiden finns en myndig tränare i barngruppens sällskap? 

Om spelarnas ålder motsvarar åldersgränsen för spelet eller spelarna är äldre än åldersgränsen för spelet finns det inget hinder för att tillhandahålla spelet. Om spelarna är yngre än åldersgränsen för spelet kan man enligt lagen om bildprogram vara flexibel med tre år för åldersgränsen 7, 12 eller 16 år när barnet är i sällskap med en person som har fyllt 18 år och som känner hen väl.  Eftersom syftet med lagen om bildprogram och åldersgränserna är att skydda barnets utveckling och eftersom varje barn har en individuell rätt att bli skyddad, har man tolkat att en person som fyllt 18 år och känner barnet väl oftast avser barnets förälder eller vårdnadshavare. Om man vill vara flexibel gällande åldersgränsen ska varje barn vara med en sådan vuxen under spelets gång. Närvaron av endast en myndig tränare gör det inte möjligt att vara flexibel med åldersgränsen. 

Kan en skolklass under ledningen av sin lärare titta på en film även om en del av eleverna är yngre än åldersgränsen för filmen? 

Närvaron av endast läraren gör det inte möjligt att vara flexibel med åldersgränsen. Om man vill vara flexibel gällande åldersgränsen ska varje barn vara i sällskap med en person som fyllt 18 år och känner hen väl. Eftersom syftet med lagen om bildprogram och åldersgränserna är att skydda barnets utveckling och eftersom varje barn har en individuell rätt att bli skyddad, har man tolkat att en person som fyllt 18 år och känner barnet väl oftast avser barnets förälder eller vårdnadshavare. Därför ska flexibilitet med åldersgränsen inte tillämpas på barngrupper. 

I barngrupper kan man se på sådana filmer som motsvarar åldersgränsen för filmen eller om barnen är äldre än åldersgränsen för filmen. 

Vilken åldersgräns ska man följa om man vill presentera till exempel YouTube-videor eller Netflix-innehåll offentligt för allmänheten? 

Videodelningsplattformar eller streamningstjänster som är etablerade utomlands omfattas inte av Finlands lagstiftning om bildprogram och KAVI övervakar inte deras verksamhet eller innehåll. Det kan dock vara en bra idé att kontrollera om offentligt förevisande är tillåtet enligt tjänstens användarvillkor. 

Varför kan man på TV visa program som är tillåtna för personer över 12 år när som helst? 

Tv-bolagen har genom sitt inbördes avtal om uppförandekoder (”vattendelaravtal”) kommit överens om gemensam praxis och gemensamma åtgärder för att uppfylla förutsättningarna i lagen om bildprogram samt för att främja skyddet av barn. Bolagen har bland annat kommit överens om att ett bildprogram med åldersgränsen 16 inte visas före kl. 21.00. Ett bildprogram med åldersgränsen 18 visas inte före kl. 23.00. Bildprogram med åldersgränsen S, 7 eller 12 kan visas utan begränsningar. 

Tv-bolagen har också förbundit sig till att beakta tittarvanorna hos barn i olika åldrar och placeringen av program ur barnskyddsperspektiv. 

Kan man delta i en filmföreställning med en baby? 

Åldersgränserna är i regel bindande för barn i alla åldrar. Man kan vara flexibel gällande åldersgränsen med tre år när barnet är i sällskap med en person som fyllt 18 år (här avses oftast barnets förälder eller vårdnadshavare). Till exempel kan ett barn som är minst 4 år, men inte 0–3 år, komma med och se filmer som är tillåtna för barn över 7 år i en förälders sällskap. Med spädbarn kan man titta på bildprogram (S) som är tillåtna för alla. 

Varför får man endast visa reklam som är tillåten för alla i biografernas lobbyer? 

Marknadsföringsmaterial för bildprogram, såsom reklamfilmer (trailrar) eller reklam för televisionsprogram som visas på biografer, är bildprogram på det sätt som avses i lagen, liksom till exempel filmer. Tillhandahållaren av bildprogram är skyldig att se till att ett bildprogram vars åldersgräns är 7, 12 eller 16 år inte finns tillgängligt att ses för barn under denna åldersgräns. Om det inte finns möjlighet till övervakning av åldersgränserna ska endast bildprogram som är tillåtna för alla visas. 

Vad är klassificeringssystemet IKLU? 

IKLU är ett klassificerings- och övervakningssystem för åldersgränser för bildprogram som upprätthålls av Nationella audiovisuella institutet. Klassificerare som utbildats av KAVI producerar största delen av klassificeringsuppgifterna i IKLU. Därför kan KAVI inte ansvara för eventuella fel i databasernas innehåll, direkta eller indirekta skador som användningen av dem orsakar användaren eller driftavbrott eller andra störningar i datanätet. KAVI strävar efter att hålla uppgifterna uppdaterade och felfria samt korrigera fel som kommit till dess kännedom. 

IKLU dvs. klassificeringssystemet för åldersgränser (kräver inloggning) 

Systemets offentliga sida där man söka officiella åldersgränser registrerade i Finland för bildprogram finns här.

Du kan ge respons på felaktiga uppgifter i databasen.

Jag hittar ingen åldersgräns för digitala spel i samband med det, IKLU eller PEGI, vilken åldersgräns följer vi? Kan vi ändå spela spelet som en del av spelverksamheten?

Ett spel som tillhandahålls offentligt, dvs. framförs, ska ha en gällande åldersgräns. Du kan ansöka om föreställningstillstånd hos KAVI för offentligt tillhandahållande av spel av engångskaraktär utan åldersgräns. I en mer kontinuerlig verksamhet ska en officiell åldersgränsklassificering beställas för spelet.

Nedan följer exempel på åldersgränser för digitala spel:

Exempel: Fortnite

I november 2023 slopades åldersgränsen PEGI 12. Fortnite tolkas i nu som en plattform som erbjuder spel och spel inom plattformen har i fortsättningen olika åldersgränser. När Fortnite framförs offentligt ska den valda spelformens egen åldersgräns följas.

PEGI:s nyhet om ändringen av åldergränsen för Fortnite

Åldersgränser för spelformerna i Fortnite

Exempel: Roblox

I september 2022 slopades åldersgränsen PEGI 7 för Roblox, eftersom spelet erbjuder spelarna stor frihet att skapa eget innehåll. Det innehåll som spelarna skapar kan inte klassificeras på förhand och det kan i Roblox finnas innehåll som bedöms vara skadligt för barn. Roblox får inte visas offentligt eller användas som en del av den handledda spelverksamheten utan tillstånd.

Exempel: Valheim

KAVI tillfrågades också om åldersgränsen för Valheim, som inte finns i PEGI:s databas. En stor del av de spel som publicerats enbart i digitala webbutiker saknas i PEGI:s databas, eftersom åldersgränserna för spelen hämtas via IARC och alla åldersgränser inte överförts till PEGI:s databas. Åldersgränsen kan dock finnas på spelbutikens sida. Åldersgränsen för Valheim är PEGI 12.

Mer information om åldersgränsklassificeringen för enbart digitala spel