Föreställningstillstånd


Det är möjligt att vid särskilda evenemang ordna en offentlig föreställning av bildprogram som inte klassificerats med åldersgränser (t.ex. filmfestivaler och film- och spelevenemang), men för detta krävs tillstånd av KAVI.

Huvudregeln i lagen om bildprogram är att bildprogram som visas, sprids, säljs och görs tillgängliga för allmänheten på annat sätt ska klassificeras med åldersgränser och märkas med åldersgräns- och innehållssymboler. KAVI kan dock bevilja tillstånd att offentligt visa bildprogram utan att klassificera dem eller märka dem vid ett evenemang som ordnas för tillhandahållande av dem (föreställningstillstånd). 

Föreställningstillstånd kan beviljas till exempel för följande evenemang: 

 • film- eller annan festival, kulturevenemang
 • Spelevenemang (till exempel LAN)
 • filmföreställningar 

Föreställningstillstånd behövs när man vill visa bildprogram som inte har en finländsk åldersgränsklassificering eller PEGI-åldersgränsklassificering. Åldersgränsen för klassificerade bildprogram i Finland kan kontrolleras i databasen för åldersgränser IKLU  X och åldersgränserna för digitala spel på adressen https://pegi.info/sv/node 

 • Föreställningstillstånd behövs inte om endast klassificerade bildprogram eller bildprogram som är befriade från klassificering och märkning visas under evenemanget. Om en åldersgräns har klassificerats för ett bildprogram, skall den iakttas. 
 • Föreställningstillstånd behövs inte om föreställningen endast är avsedd för vuxna och barn inte har tillgång till tillställningen ens med en förälder eller vårdnadshavare. 
 • Utöver föreställningstillståndet som KAVI beviljar kan arrangören av evenemanget också behöva andra tillstånd, till exempel tillstånd med anknytning till visningsrätter, som KAVI inte beviljar. 

Vem som helst eller vilken instans som helst kan ansöka om tillstånd. 

Tillstånd kan beviljas för en sammankomst eller för viss tid.

Föreställningstillstånd beviljas inte för regelbunden kulturverksamhet, såsom fortlöpande filmvisningsverksamhet eller filmklubbsverksamhet.  

Tillstånd beviljas på villkor att man vid tillställningen följer principen bakom lagen om bildprogram för att skydda barn från bildprogram som är skadliga för deras utveckling. Innehavaren av förevisningstillståndet ska fastställa lämpliga åldersgränser för oklassificerade bildprogram och följa dem under tillståndets giltighetstid. 

Föreställningstillståndet ska vara beviljat innan evenemanget inleds och det kan inte beviljas retroaktivt.

En part som är missnöjd med ett beslut på en ansökan om föreställningstillstånd kan begära omprövning hos KAVI. Beslut med anledning av begäran om omprövning kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Ansökan om tillstånd 

 • Ansökningsblanketten (pdf-blankett) med bilagor ska lämnas in genast när programmet har bekräftats, gärna en månad före evenemanget antingen som bilaga till e-postmeddelandet (.pdf) till adressen kirjaamo@kavi.fi eller som brevpost till adressen Nationella audiovisuella institutet, PB 16, 00501 Helsingfors (Referens: MEKU-enheten). 
 • Ansökan ska inte skickas till en enskild tjänsteman. 
 • Den aktuella ansökningsblanketten finns på denna sida. Vänligen kontakta KAVI:s registratorskontor ifall ansökningsblanketten inte går att öppna.
 • Till ansökan ska bifogas hela programmet för evenemanget i skriftlig form (både klassificerade och oklassificerade bildprogram) och synposis (innehållsbeskrivningar) till bildprogrammen skriftligen på finska, svenska eller engelska. 
 • En avgift på 165 euro tas ut för tillståndet. Det är möjligt att ansöka om att avgiften inte uppbärs.   
 • För mer information, kontakta KAVI-experter på tarkastajat@kavi.fi

Avstående från uppbörd av tillståndsavgift 

Avgift för ansökan om föreställningstillstånd behöver inte tas ut om prestationen hänför sig till statlig eller kommunal utbildnings- eller kulturverksamhet eller sådan allmännyttig verksamhet som främjar allmän kulturverksamhet. 

Den som ansöker om tillstånd ska lämna in en fritt formulerad skriftlig utredning om på vilka grunder tillståndet ska beviljas avgiftsfritt. Utredningen kan lämnas på finska, svenska eller engelska. Den sökande kan själv bestämma utredningens omfattning och längd. 

Om ansökan för avstående från uppbörd av avgiften inte görs, behöver ingen utredning lämnas. 

I utredningen kan man till exempel behandla följande: 

 • Till vilken statlig eller kommunal utbildnings- eller kulturverksamhet riktas produktionen av prestationen till? 
 • På vilka grunder/av vilka orsaker/varför vid det evenemang för vilket tillstånd söks är det fråga om sådan allmännyttig verksamhet som främjar allmän kulturverksamhet? 
 • Enbart ett konstaterande om förevisningens eller arrangörens allmännyttighet eller skattemyndighetens intyg om samfundets allmännyttighet anses inte vara en tillräcklig utredning.