Filmfostran


Filmfostran och publikarbete

KAVI förutom skolföreställningar ordnar även nätbaserade tjänster som stöd för filmfostran samt kultur- och konstfostran på Kino Regina.

Undervisning och skatter på nätet

Filmstigen är en internetbaserad service där KAVI kostnadsfritt ger tillgång till läromaterial och filmexempel som stöd för filmfostran i skolan. Till exempel gäller det olika synvinklar som inom konst- och mediefostran. Exemplen som finns i Filmstigen bygger på finska filmer som KAVI har äganderätten till och som härrör från den tid när man spelade in film i studio (Suomi-Filmi och Suomen Filmiteollisuus).

Levande minne gör å sin sida Finlands audiovisuella historia tillgänglig för alla. Portalen har sin styrka i de mångsidiga arkivsamlingar som finns i filmarkivet och i radio- och tv-arkivet. Levande minne presenterar den synvinkel på Finlands historia som öppnar sig i våra inhemska dokumentärfilmer, nyhetsöversikter, reklamfilmer, och i fiktion som avspeglar de känslor som rådde i tiden. Levande minne fokuserar på tiden från den finska filmens guldålder, ända till 1960-talet.

Förevisningar i anslutning till filmfostran arrangeras i Helsingfors samt inom ramen för de regionala förevisningsserierna. Årligen besöks KAVIs skolföreställningar av 7000–8000 elever och studerande. Förevisningarna kompletteras med studiematerial och verkstäder som vi skapar och förverkligar tillsammans med våra samarbetsparter.

Mångsidiga projekt för barn 

Under årens lopp har vi hunnit utveckla olika slags projekt inom KAVI:s filmfostrande verksamhet. Ofta har projekten hos mången deltagare lämnat positiva minnen av fartfylld och munter verksamhet. Ett av de finaste projekten förverkligade vi i samarbete med Helsingfors festspel och undervisningsstyrelsens mediecentral MEK. Projektet kallades ”Riehakkaat mykät”, på svenska ungefär ”de festliga stumma”, och det byggde på att tre skolklasser tillsammans skapade musik till filmer av Chaplin. Projektet leddes av musiker Miro Mantere som jobbade med klasserna både i skolan och i MEKEs studio.

Riehakkaat mykät fick ett slags fortsättning i det nationella projektet Taidetestaajat som finansierades av Finska Kulturfonden. Detta projekt utgjordes av en filmkonsert som manade till delaktighet, och där man genom en filmkonsert med musik till Chaplins ”Emigranten” fick möjlighet att bekanta sig med bland annat Foley-ljud, och där deltagarna även själv skapade ljud. Som musiker vid evenemanget verkade förutom Mantere själv även Kaj Mäki-Ullakko och Lauri Levanto.  

Sedan 2009 har vi förverkligat speciella animationsverkstäder planerade i samråd med animatör Tuomas Heimala och mediecentralen. Samarbetet med Kulttuuritehdas Vernissa och Animaatioasema fortsätter.

Skolorna och KAVI

KAVIs enhet för främjande av AV-kultur deltar i olika projekt inom filmfostran. Projekten betraktar filmen från olika synvinklar. Filmfestivalen Illusia som förevisar barn- och ungdomsfilmer hade som utgångspunkt den nya internationella filmen. Tillsammans med nätverket av kulturcentra för barn anordnas den nationella Skolornas filmvecka som förutom filmfostran även arbetar för att framhålla den nationella filmens historia och kultur. I det nationella Laudatur-projektet inom Skolbio ställer lärarstuderanden som målgrupp för filmfostran.

KAVIs förevisningsverksamhet sysslar även mer allmänt med publikarbete. Till exempel de föreläsnings- och filmserier som belyser filmhistorien och som vi arrangerade i samarbete med Helsingfors universitet har väckt nytt intresse för stumfilmen. Dessutom har vårt fräscha sätt att förevisa programmet på lockat med en ny publik och väckt nytt intresse för filmkultur.