Åldersgränser för och tillhandahållande av bildprogram


Nationella audiovisuella institutets enhet för mediefostran och bildprogram (MEKU) upprätthåller och utvecklar kriterierna för åldersgränsklassificering av bildprogram, utbildar klassificerare och övervakar deras verksamhet samt utöver tillsyn över tillhandahållandet av bildprogram med stöd av lagen om bildprogram (710/2011) .

Bildprogram är  

  • filmer  
  • televisionsprogram  
  • digitala spel  
  • marknadsföringsmaterial för bildprogram (trailers, reklam för tv-program)  
  • annat innehåll som är avsett att med tekniska medel ses eller spelas i form av rörliga bilder 

Videodelningstjänster som är etablerade i Finland omfattas i begränsad utsträckning av tillämpningsområdet för lagen om bildprogram.

Åldersgränserna för filmer, televisionsprogram och digitala spel varnar för innehåll som eventuellt är skadligt för barnets utveckling. Åldersgränserna grundar sig på lagen om bildprogram och till exempel ett televisionsbolag kan inte själv besluta om dem.   

Ikärajasymbolit

Med klassificering av bildprogram avses en process där bildprogrammet ges en officiell åldersgräns. Klassificeringen av bildprogram görs i huvudsak av klassificerare av bildprogram som utbildats och godkänts av KAVI.  

Med tillsyn över tillhandahållandet av bildprogram avses myndighetstillsyn över tillhandahållandet av bildprogram och videodelningstjänster. KAVI övervakar att lagen om bildprogram följs.  

Tillhandahållandet av bildprogram är  

  • ett offentligt framförande som sker någon annanstans än i hemmet  
  • försäljning, uthyrning, lån, spridning  
  • att hålla innehåll tillgängligt för allmänheten via exempelvis internet  
  • att på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten (alla sätt på vilka ett bildprogram görs tillgängligt för allmänheten att se eller spela)  
  • verksamhet där i princip vem som helst kan till exempel se, spela, köpa, hyra eller låna ett bildprogram 

Enheten utarbetar en tillsynsplan för fyra år i sänder och den uppdateras årligen. 

Tillsynsplan för klassificeringen och tillhandahållandet av bildprogram för 2023 (på finska)