Besvärsanvisning

(högsta förvaltningsdomstolen)


 Beslut av bildprogramsnämnden får överklagas genom besvär av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar. Besvären ska anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från delfåendet av nämndens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt. 

Anvisningen som pdf-fil

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med bildprogramsnämdens beslut får söka ändring i det hos högsta förvaltnings­domstolen genom skriftliga besvär. Besvärs­skriften skall riktas till högsta förvaltnings­domstolen och den skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor inom besvärstiden.

Besvärstid

Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Själva delgivnings­dagen inte räknas in i dessa 30 dagar. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lör­dag, självständighetsdag, första maj, julaf­ton eller midsommarafton fortsätter be­svärstiden ännu följande vardag.

Delgivningsdagen framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset. När det är fråga om mellanhandsdelgivning anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset, om inte an­nat visas. Tjänstebrev anses ha kommit till myn­dighetens kännedom på ankomstdagen.

Besvärets innehåll

I besvärsskriften skall uppges
– ändringssökandens namn och hemkom­mun,
– det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yr­kas och de grunder på vilka ändring yrkas samt
– den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillstäl­las ändringssökanden.

Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om nå­gon annan  person   har  uppgjort  besvä­ret, skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

Ändringssökanden, den lagliga företräda­ren eller ombudet skall underteckna besvärs­skriften.

Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften skall fogas
– det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
– intyg över vilken dag beslutet har delgi­vits eller annan utredning över när besvärsti­den har börjat,
– ombudets fullmakt och
– de handlingar som ändringssökanden åbe­ropar till stöd för sina yrkanden, om des­sa inte redan tidigare har lämnats myndig­heten.

Hur besvärsskriften skall lämnas in

Besvärsskriften kan lämnas in per­sonligen eller av ett befullmäktigat om­bud. På avsän­darens eget ansvar kan be­svärsskrif­ten sän­das med post eller genom bud. Om den sänds med post skall den läm­nas till posten i så god tid att den kommer fram senast den sista dagen av besvärstiden före tjänstetidens slut.

Mera infomation och kontaktupplysningar hittas på Framsida – Korkein hallinto-oikeus (kho.fi).