Begäran av omprövning för klassificeringsbeslut


En part som är missnöjd med ett klassificeringsbeslut av ett bildprogram som fattats av en klassificerare kan begära omprövning hos KAVI. Anvisning om hur man begär omprövning skickas till parterna i samband med delgivningen av klassificeringsbeslutet.

I fråga om ett klassificeringsbeslut som fattats av en klassificerare av bildprogram får en part som är missnöjd med beslutet begära omprövning hos Nationella audiovisuella institutet i enlighet med 30 § i lagen om bildprogram. 

Obs! Gällande klassificeringsbeslut för ett bildprogram som fattats av Nationella audiovisuella institutet får ändring sökas genom besvär till bildprogramsnämnden

Part 

En begäran om omprövning får läggas fram av den som klassificeringsbeslutet riktar sig till eller till den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar (part). I de flesta fall är parter den som fattat klassificeringsbeslutet och den som beställt klassificeringen. 

Tid för begäran av omprövning 

Klassificeringsbeslutet delges parterna per e-post och genom att det publiceras i Nationella audiovisuella institutets förteckning över bildprogram. Begäran av omprövning till ett klassificeringsbeslut som fattats av en klassificerare av bildprogram ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av klassificeringsbeslutet. 

Innehållet i begäran av omprövning 

Begäran av omprövning ska lämnas skriftligen. Även en handling som skickats per e-post uppfyller kravet på skriftlig form i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). 

I begäran av omprövning ska följande anges: 
– klassificeringsbeslut för bildprogram i vilket rättelse söks
– hur man vill att beslutet om klassificering ska rättas
– på vilka grunder man vill korrigera klassificeringen
– på vilka grunder den som begär omprövning har rätt att framställa ett yrkande
– den som begär omprövning
– kontaktuppgifter till den som begär omprövning 

Inlämnande av begäran av omprövning 

Begäran av omprövning ska vara framme hos KAVI senast kl. 16 den sista dagen av tiden för begäran om omprövning. 

Begäran av omprövning är avgiftsbelagt 

Ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kostar 100 euro. Nationella audiovisuella institutet delger den som begär omprövning och den klassificerare av bildprogram som ursprungligen klassificerade bildprogrammet om det beslut om omklassificering som det meddelat med anledning av begäran av omprövning. 

Omprövningsmyndighet 

Den myndighet till vilken rättelseyrkandet framställs är Nationella audiovisuella institutet. 

Fortsatta besvär 

Ändring i ett beslut som Nationella audiovisuella institutet har fattat med anledning av en begäran om omprövning av ett beslut av en klassificerare av bildprogram får sökas hos bildprogramsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsanvisning (på finska)

Mer information fås av ämbetsverket på adressen: kirjaamo@kavi.fi.