Anmälan som leverantör av bildprogram och tillsynsavgift


Leverantörer av bildprogram och videodelningstjänster ska i vissa fall göra en anmälan till KAVI om tillhandahållande av bildprogram (anmäla sig till KAVI:s register över leverantörer av bildprogram). Anmälan är avsedd som hjälpmedel för myndigheten vid tillsynen över tillhandahållandet av bildprogram.

Anmälan befriar inte från andra skyldigheter enligt lagen om bildprogram.

Anmälan till registret ska göras när bildprogram tillhandahålls i ekonomiskt syfte och regelbundet. Bägge kriterierna ska uppfyllas.

 • Om endast någotdera kriterium uppfylls behöver anmälan inte göras.

  Leverantörerna behöver inte göra någon anmälan om de endast tillhandahåller bildprogram som enligt 9–11 § i lagen om bildprogram inte behöver klassificeras och märkas. 

 • Skyldigheten att anmäla sig gäller också dem som entydigt tillhandahåller bildprogram för personer över 18 år (till exempel vuxenunderhållning och vissa typer av oklassificerade våldsfilmer). 
 • På begäran av institutet ska leverantören av bildprogram lämna institutet en förteckning över benämningarna på dessa bildprogram.

KAVI bedömer från fall till fall om förutsättningarna för anmälan uppfylls.

Tillhandahållandet av bildprogram i ekonomiskt syfte kan till exempel vara följande:

  • Verksamhet som i huvudsak finansieras med reklam och där det inte är avgiftsbelagt att titta på ett bildprogram
  • All slags tillhandahållande vars syfte i huvudsak är ekonomisk verksamhet. 
  • Tillhandahållande av bildprogram i bolagsform

Anmälan som tillhandahållare av bildprogram görs med denna blankett.

KAVI kan ålägga leverantören av bildprogram eller videodelningstjänster att göra en anmälan till KAVI om tillhandahållande av bildprogram (anmäla sig till registret över leverantörer av bildprogram som förs av KAVI) och betala en tillsynsavgift. En part som är missnöjd med beslutet kan begära omprövning hos KAVI. Beslut med anledning av begäran om omprövning kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Tillsynsavgift 

Den som har anmält sig som leverantör av bildprogram ska betala en årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgiften tas ut för att täcka kostnaderna för tillsynen.

Tillsynsavgiftens storlek bestäms utifrån vilket sätt bildprogram erbjuds eller om det är fråga om en videodelningstjänst. Bestämmelser om tillsynsavgiftens storlek finns i lagen om bildprogram och KAVI beslutar inte om avgiftens storlek.

Avgiften tas ut första gången för det kalenderår då bildprogrammen börjar tillhandahållas. Tillsynsavgiften återbetalas varken helt eller delvis, om den som utövar verksamheten lägger ned sin verksamhet under kalenderåret.

Tillsynsavgiften är direkt utsökbar.

Tillsynsavgiftens storlek

1) regionalt televisionsprogramutbud 100 euro

2) verksamhetsställen som tillhandahåller bildprogram som offentliga föreställningar och andra motsvarande verksamhetsställen 200 euro

3) verksamhetsställen som tillhandahåller bildprogram som upptagningar och andra motsvarande verksamhetsställen 100 euro

4) beställ-TV 400 euro

5) programutbudshelhet av en aktör som förmedlar televisionssändningar som sänts vidare från utlandet 400 euro

6) riksomfattande televisionsprogramutbud 600 euro

7) videodelningsplattformstjänster 400 euro