Ikä on vahvasti yhteydessä mediankäytön merkityksiin: mitä nuoremmasta vastaajasta on kyse, sitä isompi rooli mediankäytöllä on arjessa. Tämä selviää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) ja Taloustutkimuksen tekemästä kyselystä. Kyselyn kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset.

Nuoremmilla vastaajilla mediankäytössä painottuvat etenkin viihtyminen ja sosiaalinen vuorovaikutus, mutta toisaalta myös uusien asioiden oppiminen median avulla. Noin joka kymmenes vastaajista osallistuu aktiivisesti keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. Yleisintä se on 35–49-vuotiailla, joista 14 % osallistuu aktiivisesti keskusteluihin, kun taas yli 65-vuotiaiden keskuudessa vastaava osuus on vain 6 %.

Vanhempiin aikuisiin verrattuna nuorempien vastaajien mediankäytössä korostuvat hyvinvointiin liittyvät haasteet. Mediankäytöstä johtuvaa, fyysisen olon ja vireystilan heikentymistä sekä nukahtamisen vaikeuksia koetaan eniten 15–50-vuotiaiden keskuudessa.  Siinä missä 15–24 -vuotiaista vastaajista 21 % sanoo oman mediankäytön vaikeuttavan usein nukahtamista, yli 65-vuotiaista näin kokee vain 5 %. Toisaalta on huomioitava, että suurin osa vastaajista ei koe edellä mainittuja hyvinvointiin liittyviä haasteita omassa mediankäytössään.

Ikäihmiset seuraavat perinteisiä medioita

Suomalaiset käyttävät mediavälineistä eniten älypuhelinta, televisiota ja tietokonetta.  Ikäryhmien välillä ilmenee eroja mediavälineiden käytössä. Esimerkiksi alle 50 -vuotiaista lähes jokainen käyttää älypuhelinta päivittäin, kun taas yli 65-vuotiaista 14 % ei omista älypuhelinta ollenkaan. Radion, television sekä painetun sanomalehden päivittäinen käyttö on sen sijaan yleisintä vanhemmilla vastaajilla.

Melkein jokainen (95 %) kyselyyn vastannut yli 65 -vuotias seuraa mediasta aktiivisesti uutisia ja ajankohtaisia aiheita. Mitä nuorempaa ikäryhmää tarkastellaan, sitä vähäisempää seuraaminen on. Esimerkiksi 15–24-vuotiaista uutisia ja ajankohtaisia aiheita aktiivisesti seuraa 69 %. Mielenkiintoinen havainto on, että juuri tämän ikäryhmän keskuudessa on eniten (24 %) niitä, jotka kokevat uutisten seuraamisen ahdistavana. Vähäisintä ahdistus on yli 50-vuotiailla, joiden vastaava osuus on alle 10 %.

Suomalaisten mediataidot –kysely toteutettiin Kansallisen audiovisuaaliseninstituutin KAVI:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen internet-paneelissa 5.-8.3.2021. Kyselyn kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti manner-Suomessa.

Katso lisää täältä