Erityisavustukset


Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon kehittämiseen

Avustus on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen Medialukutaito Suomessa -linjausten mukaisesti.

Avustukset kohdennetaan valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat kaiken ikäisten ihmisten ja erityisryhmien (esim. maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat tai syrjäytymisvaarassa olevat) mediakasvatusta ja kriittistä medialukutaitoa. Avustuksia voidaan osoittaa mm. alueellisten tai alakohtaisten mediakasvatussuunnitelmien kehittämiseen ja jalkauttamiseen, mediakasvatuksen arviointikäytäntöjen kehittämiseen, alueellisen verkostotyön kehittämiseen, mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistävien hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämiseen sekä asiaa koskevan tiedon jakamiseen. 

Hakuaika alkaa 12.4.2024 ja päättyy 27.5.2024 klo 16:15. Avustuspäätökset pyritään tekemään 20.6.2024 mennessä. 

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 230 000 euroa.  Avustusta myönnetään yhteensä 2–3 konsortiohankkeelle. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001) 

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu? 

Avustusta myönnetään vähintään kahden toimijan konsortiohankkeille. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää kouluille, oppilaitoksille tai korkeakouluille eikä yksityishenkilöille tai työryhmille. 

Avustuksen tavoite 

Avustuksen tavoitteena on edistää mediakasvatusta, Suomessa asuvien ihmisten medialukutaitoa sekä kykyä toimia aktiivisesti digitalisoituneessa yhteiskunnassa ja hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia täysmääräisesti ja turvallisesti ja vahvistaa näin avoimuutta, yhteenkuuluvuutta ja luottamusta yhteiskunnassa.  

Miten avustusta haetaan? 

Avustusta haetaan Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Hakemukseen sisältyy täydellisin tiedoin täytetty hakemuslomake liitteineen. 

Hakemus liitteineen lähetetään yhtenä viestinä sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi. Viestin aiheeksi kirjoitetaan “Erityisavustus”.  

Vastaanotettavan sähköpostin maksimikoko liitteineen on 20Mt. 

Hakijan tulee huomioida, ettei määräajan umpeutumisen jälkeen saapuneita hakemuksia oteta huomioon. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä sekä siitä, että hakemukseen on liitetty kaikki tarvittavat tiedot, on hakijalla. 

Myös mahdolliset hakemuksen täydennykset sekä päätöksen muutospyynnöt tehdään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi. 

Hakemusten ensisijainen lähettämistapa on sähköposti. Mikäli hakemus lähetetään postitse, osoite on Erityisavustus / Kansallinen audiovisuaalinen instituutti / kirjaamo, PL 16, 00501 Helsinki. Postiin hakemus liitteineen on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille hakuajan loppuun mennessä. 

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan? 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Tullakseen hyväksytyksi hakemuksessa kuvatun toiminnan on vastattava haun tavoitteeseen. 

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet: 

1.    Hakukohtaiset myöntöperusteet 

Avustusta harkittaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit: 

Hankkeen sisällön osalta: 

 • hanke toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön Medialukutaito Suomessa -kansallisia mediakasvatuslinjauksia ja toiminnan yhteys linjausten tavoitteisiin on selkeästi kuvattu 
 • hankkeen tarve on selkeästi kuvattu ja tietoperustaisesti osoitettu 
 • hankeen laatu ja vaikuttavuus (yhteistyöverkosto, tutkimusperustaisuus, kohderyhmän tavoittaminen) 
 • suunniteltu toiminta on valtakunnallista ja suunnitelmassa osoitetaan, miten valtakunnallista toimintaan toteutetaan eri puolilla maata 
 • hankkeen tavoitteet ovat selkeät ja toteutus on yhteydessä tavoitteisiin 
 • hankkeen toimintojen jatko hankkeen päätyttyä on kuvattu 
 • digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen mediakasvatuksen kattavuuden edistämiseksi on kuvattu 
 • hanke ottaa huomioon olemassa olevat rakenteet, toimijat sekä aiemmissa hankkeissa tuotetut sisällöt ja hyväksi havaitut käytännöt (esim. toimintamallit ja yhteistyöverkostot) 
 • hanke tukee alan toimijoiden yhteistyösuuntautuneisuutta 
 • hanke edistää erityisryhmien yhdenvertaisuutta ja ottaa huomioon kohderyhmän moninaisuuden 
 • hankkeen monistettavuus muille käyttäjäryhmille 
 • hankkeessa toteutettavat julkaisut ovat vapaasti saatavilla (Esim. CC BY 4.0) 

Hakijan osalta: 

 • hakijan ammattitaito suhteessa hankkeen sisältöön, osaaminen ja aikaisempi kokemus hanketoiminnasta 
 • hakijan tulee koota vähintään 2 toimijasta koostuva konsortio, jossa toimijoiden roolit ja vastuunjako on selkeästi kuvattu 
 • hakijan taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi 
 • Kansallisen audiovisuaalisen instituutin myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 
 1. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona Kansallinen audiovisuaalinen instituutti tukee ministeriön strategian toteutumista. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkosta. 
 
Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.  

 1. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Virasto ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. 

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom): 

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. 
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta. 
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus. 
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa. 

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom). 

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle 

Jos hakija on saanut aiemmin valtionavustuksia, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.  

Hakemus hylätään, jos se sähköpostitse tai paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen. 

Millaisia ehtoja avustuksen käyttöön liittyy?  

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä. 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina. 

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. 

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta. 

Kansallisella audiovisuaalisella instituutilla on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §). 

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä. 

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan. 
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. 
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön linjausta, jonka mukaan avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa. 

Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan? 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia. 

Selvitykset tehdään erillisellä selvityslomakkeella ja lähetetään pdf-muodossa osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi 

Avustuksen saaja on jo hankkeen käynnissä ollessa velvollinen ilmoittamaan hanketoiminnasta osoitteessa: https://medialukutaitosuomessa.fi/medialukutaidon-edistaminen/hankkeet/  

Avustuksen viestinnässä (esim. julkaisut, hankkeen mahdolliset verkkosivut) käytetään logoa, josta käy ilmi, että Kansallinen audiovisuaalinen instituutti rahoittaa hanketta. Logo toimitetaan avustuksen saajille. 

Hankkeen materiaalit suositellaan tuotettavaksi avoimella lisenssillä. Hankkeessa mahdollisesti tuotetut avoimen lisenssin oppimateriaalit viedään viimeistään hankkeen päättyessä Mediataitokoulu.fi -sivuston materiaalipankkiin. 

Avustustietojen julkisuus ja myönnetyt avustukset 

Tieto myönnetyistä avustuksista julkaistaan osoitteessa https://kavi.fi/mediakasvatus/erityisavustukset/  

Ennen vuotta 2024 erityisavustukset mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö. Tiedot aiemmin myönnetyistä avustuksista: https://okm.fi/-/mediakasvatuksen-kehittaminen 

Lisätietoja: 

Tiedustelut sähköpostitse: apulaisjohtaja Leo Pekkala, leo.pekkala@kavi.fi 

Katso lisätietoja varten myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. Samat ohjeet ja säännöt pätevät pääpiirteittäin myös Kansallisen audiovisuaalisen instituutin myöntämiin avustuksiin.