Asiakirjajulkisuuskuvaus


 KAVIn keskeiset tietojärjestelmät ja niiden keskeiset tietosisällöt.

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on listattu KAVIn keskeiset tietojärjestelmät ja niiden keskeiset tietosisällöt: linkki pdf-tiedostoon.

Hakutekijöinä voidaan yleensä käyttää tietosisältö-kohdassa mainittuja tietoja. Ennen laajempaa tietopyyntöä on suositeltavaa olla yhteydessä KAVIin mahdollisimman tarkoituksenmukaisten hakutekijöiden kartoittamiseksi.

Toimi näin

Suurin osa tiedoista on avoimesti saatavilla ja tieto palvelun osoitteesta löytyy oheisesta excelistä. Mikäli tieto ei ole avoimesti saatavilla, vaan edellyttää tietopyynnön tekemistä, on tietopyynnön osoite mainittu kyseisen tietosisällön kohdalla.

Lue lisää myös elokuvien ja oheisaineistojen tietopalvelusta sekä radio- ja televisioarkiston tietopalvelusta.

Tietopyynnön voi tehdä myös

  • sähköpostitse osoitteeseen: kavi@kavi.fi,
  • kirjeitse osoitteeseen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki tai
  • puhelimitse keskukseen puh. 0295 338 000.

Jos tietopyyntö on tehty suullisesti ja koskee useita asiakirjoja, voi KAVI tarvittaessa edellyttää pyytäjältä kirjallisen tietopyynnön tekemistä. Näin erityisesti, jos asiakirjapyynnöstä syntyisi pyytäjälle kustannuksia.

Tietojen saaminen

Tieto pyydetyn asiakirjan sisällöstä annetaan joko suullisesti, antamalla tieto KAVIn tiloissa nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste.

KAVIn henkilörekistereistä annetaan henkilötietoja sisältävä kopio tai tuloste tai tietoja sähköisessä muodossa vain, jos tietoja pyytävällä henkilöllä on lain mukaan oikeus käsitellä tällaisia henkilötietoja.

Jos pyydetyn tiedon antamisesta kieltäydytään kokonaan tai osittain, tiedon pyytäjälle ilmoitetaan kieltäytymisen syy. Tällöin tietopyynnön tekijä saa halutessaan asiaa koskevan perustellun ja valituskelpoisen päätöksen, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Pyydetyt tiedot julkisista asiakirjoista annetaan viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai pyyntö muutoin vaatii erityistoimenpiteitä tai suuren työmäärän, asia on ratkaistava viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

Maksut

Tietojen luovuttamisesta voidaan periä maksu, joka määräytyy KAVIn liiketaloudellisten suoritteiden hinnaston mukaisesti.

Yksittäisistä päätöksistä, lausunnoista tai muista vastaavista asiakirjoista, joiden hakeminen ei vaadi paljon työtä ja jotka toimitetaan sähköisesti, ei kuitenkaan peritä maksua.

Maksu voidaan kuitenkin periä myös sähköisesti toimitettavista asiakirjoista, jos tietoa ei ole helposti löydettävissä esimerkiksi sähköisestä rekisteristä hakutoimintojen avulla. Tällöin virasto laskuttaa käytetyn työajan mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät KAVIn hinnastosta.