Kuvaohjelmien tarjoajaksi ilmoittautuminen ja valvontamaksu 


Kuvaohjelmien ja videonjakoalustapalvelun tarjoajan on tietyissä tapauksissa tehtävä KAVIlle ilmoitus kuvaohjelmien tarjoamisesta (ilmoittauduttava KAVIn ylläpitämään kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin). Ilmoitus on tarkoitettu viranomaisen apuvälineeksi kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnassa. 

Ilmoituksen tekeminen ei vapauta muiden kuvaohjelmalaissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta. 

Rekisteriin on ilmoittauduttava, kun kuvaohjelmia tarjotaan taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti. Molempien kriteerien on täytyttävä.  

  • Jos jompikumpi kriteereistä ei täyty, ei tarvitse ilmoittautua.  

Ilmoittautua ei tarvitse, jos tarjotaan ainoastaan sellaisia kuvaohjelmia, joita ei kuvaohjelmalain 9-11 §:n mukaan tarvitse luokitella ja merkitä.  

  • Velvollisuus ilmoittautua koskee myös yksiselitteisesti yli 18-vuotiaille tarkoitettujen kuvaohjelmien (esimerkiksi aikuisviihde ja tietynlaiset, luokittelemattomat väkivaltaelokuvat) tarjoajia. Näiden kuvaohjelmien tarjoajien on toimitettava KAVIlle luettelo kuvaohjelmien nimikkeistä pyydettäessä.
  • Instituutin pyynnöstä kuvaohjelman tarjoajan on toimitettava instituutille luettelo näiden kuvaohjelmien nimikkeistä. 

KAVI arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö ilmoittautumisen edellytykset.  

Taloudellisessa tarkoituksessa tapahtuva kuvaohjelmien tarjoaminen voi olla esimerkiksi seuraavanlaista: 

  • Kaikenlainen tarjoaminen, joka on pääasiassa taloudellista toimintaa 
  • Yhtiömuodossa harjoitettava kuvaohjelmien tarjoaminen 
  • Pääosin mainosrahoitteista toimintaa, jossa yhden kuvaohjelman katseleminen ei ole maksullista 
  • Muuta kuin yleishyödyllisten toimijoiden (esimerkiksi kunnalliset tai valtiolliset toimijat kuten koulut ja yleiset kirjastot) toimintaa 

Kuvaohjelmien tarjoajaksi ilmoittaudutaan tällä lomakkeella.

KAVI voi määrätä kuvaohjelman tai videonjakoalustapalvelun tarjoajan tekemään KAVIlle ilmoituksen kuvaohjelmien tarjoamisesta (ilmoittautumaan KAVIn ylläpitämään kuvaohjelmien tarjoajarekisteriin) ja maksamaan valvontamaksun. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi vaatia oikaisua KAVIlta. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Valvontamaksu 

Kuvaohjelmien tarjoajaksi ilmoittautuneen on maksettava kalenterivuosittainen valvontamaksu. Valvontamaksu peritään valvonnasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.  

Valvontamaksun suuruus määräytyy sen perusteella, millä tavoin kuvaohjelmia tarjotaan tai onko kyseessä videonjakoalustapalvelu. Valvontamaksun suuruudesta säädetään kuvaohjelmalaissa eikä KAVI päätä maksun suuruudesta. 

Maksu peritään ensimmäisen kerran siltä kalenterivuodelta, jonka aikana kuvaohjelmien tarjoaminen aloitetaan. Valvontamaksua tai osaa siitä ei palauteta, jos tarjoaja lopettaa toimintansa kesken kalenterivuoden. 

Valvontamaksu on suoraan ulosottokelpoinen.   

Valvontamaksun suuruus

1) alueellinen televisio-ohjelmisto 100 euroa 

2) kuvaohjelmia julkisina esityksinä tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 200 euroa 

3) kuvaohjelmia tallenteina tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 100 euroa 

4) tilausohjelmapalvelu 400 euroa 

5) ulkomailta edelleen lähetettyjä televisiolähetyksiä välittävän toimijan ohjelmistokokonaisuus 400 euroa

6) valtakunnallinen televisio-ohjelmisto 600 euroa  

7) videonjakoalustapalvelu 400 euroa