Ikärajojen noudattaminen


Ikärajoja on velvollisuus noudattaa silloin, kun kuvaohjelmia tarjotaan.

Ikärajat ovat sitovia lasten suojelemiseksi 

Kuvaohjelmalain mukaan ikärajat ovat sitovia. Ne eivät ole suosituksia, vaan ikärajoja on velvollisuus noudattaa kuvaohjelmia tarjottaessa.

  • Kuvaohjelmien tarjoamista on esimerkiksi elokuvien tai tv-ohjelmien esittäminen julkisesti, elokuvatallenteiden myynti esimerkiksi DVD- tai Blu-ray-muodoissa ja digitaalisten pelien myynti tai luovuttaminen pelattavaksi julkisella paikalla tai julkisessa tilassa.  
  • Kuvaohjelmien tarjoamista ei ole esimerkiksi ainoastaan pelivälineiden tai pelaamiseen tarkoitettujen tilojen luovuttaminen pelaajien käyttöön, ainoastaan pelaamisessa valmentaminen tai elokuvien ja tv-ohjelmien katseleminen kotona. 

Kuvaohjelmien ikärajat ovat kuvaohjelmalain keskeinen keino lapsen kehityksen suojelemiseksi. Siksi kuvaohjelmalain pääsääntö on, että tarjottavilla eli julkisesti esitettävillä, levitettävillä, myytävillä tai muilla keinoin yleisön saataville saatettavilla kuvaohjelmilla pitää olla suomalainen ikärajaluokitus ja -merkinnät. Tämä ei koske niitä kuvaohjelmia, jotka kuvaohjelmalain 9–11 §:n nojalla on vapautettu luokittelusta sisällön, valmistustarkoituksen tai KAVIn myöntämän esitysluvan perusteella.  

Digitaalisten pelien PEGI-järjestelmän mukaiset ikärajat hyväksytään Suomessa sellaisenaan. PEGI-luokiteltuja pelejä ei siis tarvitse luokitella. Niiden ikärajoja tulee kuitenkin noudattaa. Jos digitaalisella pelillä ei ole PEGI-ikärajaa, on se luokiteltava ja merkittävä. 

Alle 18-vuotiailta kiellettyä kuvaohjelmaa ei saa tarjota lapselle muussa kuin televisiotoiminnassa. Se on myös säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Iän tarkistamisesta tulee televisiotoimintaa lukuun ottamatta huolehtia aina, kun tarjotaan ohjelmaa, jolla on ikäraja 18. 

Kuvaohjelman tarjoajalla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Velvollisuudesta voi huolehtia esimerkiksi tarkistamalla lapsen iän kuvaohjelmaa tarjottaessa.

Kuvaohjelman tarjoajan on tiedotettava ikärajoista ja muista lasten suojelemista edistävistä keinoista kuvaohjelmien tarjoamisen yhteydessä. 

Jos kuvaohjelman tarjoaja laiminlyö ikärajojen noudattamiseen liittyviä velvollisuuksiaan tai ulkomaisen televisiolähetyksen edelleen lähettämiseen liittyvää tiedottamisvelvollisuuttaan, KAVI voi kehottaa tarjoajaa täyttämään velvollisuutensa ja asettaa kehotuksen tehosteeksi uhkasakon. Samoin voidaan toimia, jos videonjakoalustapalvelun tarjoaja laiminlyö velvollisuuksiaan lasten suojelemiseksi haitallisilta kuvaohjelmilta videonjakoalustapalvelussa tai tiedonantovelvollisuuttaan. 

Ikärajojen noudattaminen televisiotoiminnassa 

TV-yhtiöt ovat keskinäisellä käytännesääntösopimuksellaan (”vedenjakajasopimus”) sopineet yhteisistä käytännöistä ja toimenpiteistä kuvaohjelmalain edellytysten täyttämiseksi sekä lasten suojelun edistämiseksi. Yhtiöt ovat sopineet mm. siitä, että kuvaohjelmaa, jolla on ikäraja 16, ei esitetä ennen klo 21.00. Kuvaohjelmaa, jolla on ikäraja 18, ei esitetä ennen klo 23.00. Kuvaohjelmaa, jonka ikäraja on S, 7 tai 12, voidaan esittää rajoituksetta. 

Luokittelusta vapautetut kuvaohjelmat 

Kuvaohjelmalain mukaan eräät kuvaohjelmat on vapautettu luokittelusta. Niillä ei siis ole ikärajaa ja sisältömerkintöjä. 

Vapautus koskee kuvaohjelmia, jotka sisältävät yksinomaan kussakin kohdassa kuvattua sisältöä.  

Mitään tiettyä genreä, esimerkiksi dokumentteja tai tosi-tv-ohjelmia, ei lähtökohtaisesti ole vapautettu luokittelusta.  

Sisällön perusteella ei tarvitse luokitella seuraavia kuvaohjelmia: 

1) yksinomaan opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa sisältävät kuvaohjelmat 

2) yksinomaan musiikkia, urheilua tai toisinnoksia liikunta-, kulttuuri- tai hartaustilaisuuksista taikka muista vastaavista tilaisuuksista tai tapahtumista sisältävät kuvaohjelmat

3) yksinomaan askartelua, hyvinvointia, keskustelua, leikkiä, muotia, puutarhanhoitoa, rakentamista, ruuanlaittoa, sisustamista, tietokilpailuja, visailuja tai muita vastaavia kaikenikäisille tarjottavia aiheita sisältävät kuvaohjelmat

4) yksinomaan tavaroiden tai palvelujen markkinointiaineistoa sisältävät kuvaohjelmat ( (kuvaohjelmien markkinointiaineisto, kuten trailerit sekä televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien mainokset, on luokiteltava)

5) yksinomaan aatteellisesta tai poliittisesta toiminnasta tiedottavaa aineistoa sisältävät kuvaohjelmat

6) ajankohtaista uutisaineistoa sisältävät kuvaohjelmat

7) suorat lähetykset 

Kuvaohjelmaa ei myöskään tarvitse luokitella ja merkitä valmistustarkoituksen perusteella, jos se: 

1) pidetään saatavilla sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa (460/2003) tarkoitetussa verkkojulkaisussa ja on valmistettu tai hankittu julkaisun toimittamisen yhteydessä; 

2) pidetään saatavilla yksityisten henkilöiden valmistamia ohjelmia tarjoavassa palvelussa ja on valmistettu yksityisen henkilön toimesta harrastustarkoituksessa; 

3) tarjotaan koulutus- tai muussa sivistystoiminnassa ja on valmistettu koulutus- tai muun sivistystoiminnan yhteydessä; 

4) on peli, jota pidetään saatavilla pelejä tarjoavassa palvelussa, jonka tarjoaja noudattaa tällaista palvelua varten laatimiaan ja 8 §:n mukaisesti tarkastettuja käytännesääntöjä. 

Ikärajasta joustaminen 

Niin kutsutussa ikärajajoustossa on kyse lain pääsäännöstä eli ikärajojen sitovuudesta poikkeamisesta.  

Kuvaohjelman voi julkisesti esittää, levittää, myydä tai muilla keinoin saattaa yleisön saataville enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa, 7, 12 tai 16 nuoremmalle silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa.  Kuvaohjelmalle luokitellusta ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta vain, jos lapsi on hänet hyvin tuntevan aikuisen seurassa koko sen ajan, kun kuvaohjelmaa tarjotaan. Esimerkiksi ikärajalla 12 luokiteltuun elokuvaan aikuinen voi viedä vähintään 9-vuotiaan lapsen tai ikärajalla 16 luokiteltua peliä voi pelata vähintään 13-vuotias lapsi aikuisen seurassa. Ikärajasta 18 ei voida joustaa missään tilanteessa. 

KAVIn vakiintuneen tulkintalinjan mukaan lapsen hyvin tuntevalla aikuisella tarkoitetaan useimmiten lapsen vanhempaa tai huoltajaa, joka tuntee lapsen tarpeeksi hyvin voidakseen arvioida ikärajasta joustamisen mahdollisuutta juuri kyseisen lapsen kehityksen perusteella. Aikuisen on syytä huomioida arvioinnissaan sekä lapsen yksilöllinen kehitystaso että kuvaohjelman haitalliseksi arvioidun sisällön laatu. 

Mahdollisuus antaa lapsen katsoa tai pelata kuvaohjelmaa, jonka ikäraja on lapsen ikää korkeampi, on tarkoitettu harkiten käytettäväksi. Ideana on, että lapsen hyvin tunteva aikuinen pystyy arvioimaan lapsen herkkyyden erilaisille sisällöille sekä tietää minkälaisia mediasisältöjä lapsi on aiemmin nähnyt ja kuinka vahvasti tämä niihin todennäköisesti eläytyy. Aikuinen pystyy tarvittaessa rauhoittelemaan lasta ja voi auttaa kuvaohjelmakokemuksen käsittelyssä. 

Koska ikärajojen tarkoitus on suojella lapsia ja ikärajaluokittelu on lain keskeinen keino lasten suojelemiseksi, on ikärajajousto harkiten käytettäväksi tarkoitettu poikkeus.  

Velvollisuus huolehtia siitä, että ikärajajoustoa sovelletaan lain mukaisesti, on kuvaohjelmien tarjoajalla. 

Jokaisella lapsella on yksilöllinen oikeus tulla suojelluksi haitallisilta kuvaohjelmilta. Jos elokuvan ikärajasta halutaan joustaa, tulee kunkin lapsen olla hänet hyvin tuntevan 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa, jolla tarkoitetaan useimmiten lapsen vanhempaa tai huoltajaa. Siksi ikärajajoustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä (esim. pelileirit, pelitapahtumat, koululuokat, nuorisotoimen toiminta tai päiväkotiryhmät). Lapsiryhmissä tulee siten katsella tai pelata sellaisia kuvaohjelmia, joiden ikärajat vastaavat osallistujien ikää, tai kaikille sallittuja kuvaohjelmia. 

Lataa esite ikärajajoustosta (pdf), ruotsiksi (pdf) 

Ohje ikärajajouston soveltamisesta (pdf) 

KAVIn vastauksia ikäjoustoon liittyviin kysymyksiin (pdf) 

Vauvan kanssa elokuvateatteriin 

Ikärajat ovat sitovia myös vauvojen kohdalla. Siksi vauvan kanssa voi esimerkiksi elokuvateatterissa päästä katsomaan ainoastaan kaikille sallittua (S) elokuvaa. Vauvakinonäytöksissä tulee esittää ainoastaan kaikille sallittuja elokuvia. 

Se, että vauva tai taaperoikäinen lapsi ei pysty seuraamaan elokuvan juonta, ei suojaa heitä elokuvien voimakkailta kohtauksilta. Päinvastoin tunnevoimaiset visuaaliset kuvastot ja äänimaailmat tunkeutuvat lapsen mieleen sellaisinaan, eivätkä ole vanhemman kanssa puheen kautta jaettavissa. Pienillä lapsilla ei ole riittäviä välineitä käsitellä elokuvien väkivaltaisia, seksuaalisia tai ahdistavia sisältöjä.    

Vauvakinojen ikärajat (pdf)