Valitus kuvaohjelmalautakunnalle


Luokittelupäätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kuvaohjelmalautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa kuvaohjelmalautakunnalle.

Kuvaohjelmalautakunta on muutoksenhakuelin, joka käsittelee Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemistä kuvaohjelman luokittelupäätöksistä tehdyt valitukset.

Lataa valitusosoitus pdf-tiedostona.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– asiamiehen valtakirja
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköpostitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä kuvaohjelmalautakunnassa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16. Tämä koskee myös sähköpostitse ja postitse lähetettäviä valituskirjelmiä. Valituskirjelmän saapuminen perille ajoissa on lähettäjän vastuulla. Kuvaohjelmalautakunnan aukioloaika on kello 9.00–16.00.

Kuvaohjelmalautakunnan 
postiosoite:
PL 16, 00501 Helsinki
käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki
Puhelin:  0295 338 000

Besvärsanvisning

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med Nationella audiovisuella institutets beslut får söka ändring i det hos bildprogramsnämnden genom skriftligt besvär. Besvärsskriften skall riktas till bildprogramsnämnden och den skall lämnas till bildprogramsnämndens byrå inom besvärstiden.

Besvärstid

Besvär skall anföras inom 14 dagar från att beslutet har delgivits. Själva delvisningsdagen räknas inte in i dessa 14 dagar. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden ännu följande vardag.

Besvärets innehåll

I besvärsskriften skall uppges

– ändringssökandens namn och hemkommun,

– det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas samt

– den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besväret skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften skall fogas
– det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
– intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat,
– ombudets fullmakt och de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats myndigheten.

Hur besvärsskriften skall lämnas in

Besvärsskriften kan lämnas in personligen eller av ett befullmäktigat ombud. Besvärsskriften kan sändas med post, per e-post eller genom bud. Besvärsskriften ska vara inlämnad till bildprogramsnämnden före kl. 16 på besvärstidens sista dag. Detta gäller också besvärsskrifter som skickas via e-post eller post. Sändaren ansvarar för att besvärsskriften anländer i tid. Bildprogramsnämnden är öppet kl. 9.00-16.00.

Bildprogramsnämnden
Sörnäs strandväg 25 A
00500 Helsingfors
Telefonväxel  +358 (0)295 338 000