Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen


Päätöksestä on valitettava 14 päivän kuluessa lautakunnan päätöksen tiedoksisaannista.

  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » 
  5. Ammattilaiset
  6.  » 
  7. Luokittelu
  8.  » 
  9. Muutoksenhaku
  10.  » Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kuvaohjelmalautakunnan päätökseen voi hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Korkeimman hallinto-oikeuden on käsiteltävä valitus kiireellisenä.

Lisätietoa menettelystä sekä yhteystiedot osoitteesta Etusivu – Korkein hallinto-oikeus (kho.fi)