Koulutukset


KAVI järjestää luokittelijoiden koulutukset ja kertauskoulutukset. 

Etusivu » Ikärajat » Ammattilaiset » Luokittelu » Koulutukset

Luokittelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täysi-ikäinen

  • muuten sopiva (ei esim. tehtävän suorittamista estävää aistivammaa)
  • ei tuomioita laissa mainituista rikoksista, 6 kk uudempi ote rikosrekisteristä on esitettävä ennen luokittelijakokeeseen osallistumista
  • suorittanut hyväksytysti luokittelijakoulutuksen

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Kertauskoulutus on suoritettava aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä (Kuvaohjelmalaki, 3 luku, 13§). Koulutus kuvaohjelmaluokittelijaksi ja kertauskoulutus sisältävät lain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. Instituutti määrää vaatimukset, jotka kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen tulee täyttää.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy kolme lähiopetuspäivää sekä luokitteluharjoittelu ym. etätehtäviä. Lähiopetus toteutetaan kahdessa jaksossa. Vuonna 2020 järjestetään vain yksi koulutus. Kunkin koulutuksen jälkeen pidetään kolme luokittelukoetilaisuutta.

Etätehtävien tulee olla suoritettuna ennen kokeeseen ilmoittautumista. Katso hinnastosta luokittelijakoulutuksen ja todistuksen hinta.

Luokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen aikataulu 2020

Luokittelijakoulutus siirtyy keväälle 2021. 

Kertauskoulutus järjestetään torstaina 8. lokakuuta 2020 SörnäisissäKertauskoulutus on luokittelijoille, joilla tulee 5 v täyteen luokittelijana.

Vuoden 2020 kertauskoulutukseen ilmoittautuminen viimeistään to 27.8.2020 klo 16.15.

Luokittelijakoulutuksen ja koetilaisuuksien aikataulu 2020

Koetilaisuudet

Ti 26.11.2020 – ilmoittautuminen ti 19.11.2020 mennessä.
Ti 3.12.2020 – ilmoittautuminen ti 27.11.2020 mennessä.
Ti 17.12.2020 – ilmoittautuminen ke 10.12.2020 mennessä.

Kokeen voi tarvittaessa uusia kaksi kertaa.

Paikka: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki

Ilmoittautuminen ja etukäteisopiskelu

Luokittelukokeeseen on ilmoittauduttava viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä klo 16.15 mennessä, jolloin tulee ilmoittaa: osallistujan nimi ja yhteystiedot sekä laskutustiedot, jos se on eri kuin koulutusmaksun laskutusosoite. Luokittelijakoulutukseen liittyvät etätehtävät tulee olla tehty ennen kokeeseen osallistumista. Kokeisiin ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia leena.karjalainen@kavi.fi.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutus järjestetään KAVIn tiloissa. Tarkempi koulutusohjelma ja -paikka kerrotaan ilmoittautuneille kutsukirjeen yhteydessä. Koulutukseen osallistuvien on tutustuttava ennakkoon kuvaohjelmalakiin ja kuvaohjelmien luokittelussa käytettävään kriteeristöön.

Vastuukouluttaja:
Leena Karjalainen, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 001
Muut kouluttajat:
Erityisasiantuntijat Hanna Happo, ylitarkastaja Maarit Pietinen, tietohallintovastaava Ville Sohn ja asiantuntija Arttu Nevanperä.
Lisätietoja:
Leena Karjalainen, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 001
(Koulutusjärjestelyt, ilmoittautumiset ja rikosrekisteriotteiden tarkistus)

Kirjallisuus

LUETTAVA ENNEN KOULUTUKSEEN TULOA
Kuvaohjelmalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110710
Ikärajojen kriteerit: http://www.ikarajat.fi/kriteerit.pdf
Klassificeringskriterierna på svenska: ladda ner här (pdf)

Materiaalia, joka on hyvä lukea koulutuksen aikana:
Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja – säätelyn käytäntöihin. Tarja Salokoski & Anu Mustonen. Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007
Luetaan katsauksen 1. osa (s. 1–108), jossa käsitellään median vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. https://docplayer.fi/2100-Median-vaikutukset-lapsiin-ja-nuoriin.html

Etätehtävät

Lista etätehtävistä toimitetaan koulutuskutsun yhteydessä.

Luokittelijakoe ja oppimispäiväkirja

Luokitteluharjoittelun ja muiden etätehtävien suorittamisen jälkeen osallistuja voi osallistua luokittelukokeeseen, joka koostuu yhden tai useamman kuvaohjelman luokittelusta, joka tehdään luokittelukriteeristölomakkeelle. Kokeen ja etätehtävien hyväksytty suorittaminen antaa oikeuden toimia kuvaohjelmaluokittelijana. Hyväksymistodistus postitetaan koulutukseen osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen. Koulutuksen aikana jokainen opiskelija tekee oppimispäiväkirjan, joka palautetaan koko koulutuksen päätyttyä. Tarkempi ohjeistus oppimispäiväkirjasta annetaan ensimmäisenä koulutuspäivänä.

Etätehtävät, koe sekä oppimispäiväkirja on oltava hyväksytysti suoritettuja ennen kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymistä osoittavan todistuksen saamista.

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriote (rikosrekisterilain 770/1993, 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote) tarkistetaan luokittelukokeen yhteydessä. Luokittelijakokeeseen osallistujan on todistettava henkilöllisyytensä.

Kysymyksiin vastaavat

Luokittelijakoulutus: leena.karjalainen@kavi.fi (hanna.happo@kavi.fi)
Kertauskoulutus: hanna.happo@kavi.fi  (leena.karjalainen@kavi.fi)
Koulutuksiin liittyvät käytännön asiat: saara.halonen@kavi.fi
Luokittelijatapaaminen: leena.karjalainen@kavi.fi