Ikärajojen noudattaminen


Ikärajoja on velvollisuus noudattaa silloin, kun kuvaohjelmia tarjotaan.

Ikärajat ovat sitovia lasten suojelemiseksi 

Kuvaohjelmalain mukaan ikärajat ovat sitovia. Ne eivät ole suosituksia, vaan ikärajoja on velvollisuus noudattaa silloin, kun kuvaohjelmia tarjotaan.

  • Kuvaohjelmien tarjoamista on esimerkiksi elokuvien tai tv-ohjelmien esittäminen julkisesti, elokuvatallenteiden myynti esimerkiksi DVD- tai BluRay-muodoissa ja digitaalisten pelien myynti tai luovuttaminen pelattavaksi julkisella paikalla tai julkisessa tilassa.  
  • Kuvaohjelmien tarjoamista ei ole esimerkiksi ainoastaan pelivälineiden tai pelaamiseen tarkoitettujen tilojen luovuttaminen pelaajien käyttöön, ainoastaan pelaamisessa valmentaminen tai elokuvien ja tv-ohjelmien katseleminen kotona. 

Kuvaohjelmien ikärajat ovat kuvaohjelmalain keskeinen keino lapsen kehityksen suojelemiseksi. Siksi kuvaohjelmalain pääsääntö on, että julkisesti esitettävillä, levitettävillä, myytävillä tai muilla keinoin yleisön saataville saatettavilla kuvaohjelmilla pitää olla suomalainen ikärajaluokitus. Tämä ei koske niitä kuvaohjelmia, jotka kuvaohjelmalain 9–11 §:n nojalla on vapautettu luokittelusta sisällön, valmistustarkoituksen tai KAVIn myöntämän esitysluvan (tähän linkki esityslupa-sivulle) perusteella.  

Digitaalisten pelien PEGI-järjestelmän mukaiset ikärajat hyväksytään Suomessa sellaisenaan. PEGI-luokiteltuja pelejä ei siis tarvitse luokitella. Niiden ikärajoja tulee kuitenkin noudattaa. Jos digitaalisella pelillä ei ole PEGI-ikärajaa, on se luokiteltava. 

Alle 18-vuotiailta kiellettyä kuvaohjelmaa ei saa tarjota lapselle. Se on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa.  

Kuvaohjelman tarjoajalla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Sopivia toimenpiteitä tästä huolehtimiseksi on esimerkiksi lapsen iän tarkistaminen.  

Iän tarkistamisesta tulee televisiotoimintaa lukuun ottamatta huolehtia aina, kun tarjotaan ohjelmaa, jolla on ikäraja 18. Televisiotoiminnassa tv-yhtiöt ovat sopineet, ettei alle 18-vuotiailta kiellettyjä ohjelmia esitetä ennen klo 23:a. 

Kuvaohjelman tarjoajan on tiedotettava ikärajoista ja muista lasten suojelemista edistävistä keinoista kuvaohjelmien tarjoamisen yhteydessä. 

Ikärajojen noudattaminen televisiotoiminnassa 

TV-yhtiöt ovat keskinäisellä käytännesääntösopimuksellaan (”vedenjakajasopimus”) sopineet yhteisistä käytännöistä ja toimenpiteistä kuvaohjelmalain edellytysten täyttämiseksi sekä lasten suojelun edistämiseksi. Yhtiöt ovat sopineet mm. siitä, että kuvaohjelmaa, jolla on ikäraja 16, ei esitetä ennen klo 21.00. Kuvaohjelmaa, jolla on ikäraja 18, ei esitetä ennen klo 23.00. Kuvaohjelmaa, jonka ikäraja on S, 7 tai 12, voidaan esittää rajoituksetta. 

Luokittelusta vapautetut kuvaohjelmat 

Kuvaohjelmalain mukaan eräät kuvaohjelmat on vapautettu luokittelusta. Niillä ei siis ole ikärajaa tai sisältömerkintöjä. 

Vapautus koskee kuvaohjelmia, jotka sisältävät yksinomaan kussakin kohdassa kuvattua sisältöä.  

Mitään tiettyä genreä, esimerkiksi dokumentteja tai tosi-tv-ohjelmia, ei lähtökohtaisesti ole vapautettu luokittelusta.  

Sisällön perusteella ei tarvitse luokitella seuraavia kuvaohjelmia: 

1) yksinomaan opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa sisältävät kuvaohjelmat 

2) yksinomaan musiikkia, urheilua tai toisinnoksia liikunta-, kulttuuri- tai hartaustilaisuuksista taikka muista vastaavista tilaisuuksista tai tapahtumista sisältävät kuvaohjelmat

3) yksinomaan askartelua, hyvinvointia, keskustelua, leikkiä, muotia, puutarhanhoitoa, rakentamista, ruuanlaittoa, sisustamista, tietokilpailuja, visailuja tai muita vastaavia kaikenikäisille tarjottavia aiheita sisältävät kuvaohjelmat

4) yksinomaan tavaroiden tai palvelujen markkinointiaineistoa sisältävät kuvaohjelmat (kuvaohjelmien markkinointiaineisto, kuten trailerit ja televisio-ohjelmien mainokset, on luokiteltava)

5) yksinomaan aatteellisesta tai poliittisesta toiminnasta tiedottavaa aineistoa sisältävät kuvaohjelmat

6) ajankohtaista uutisaineistoa sisältävät kuvaohjelmat

7) suorat lähetykset 

Kuvaohjelmaa ei myöskään tarvitse luokitella ja merkitä valmistustarkoituksen perusteella, jos se: 

1) pidetään saatavilla sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa (460/2003) tarkoitetussa verkkojulkaisussa ja on valmistettu tai hankittu julkaisun toimittamisen yhteydessä; 

2) pidetään saatavilla yksityisten henkilöiden valmistamia ohjelmia tarjoavassa palvelussa ja on valmistettu yksityisen henkilön toimesta harrastustarkoituksessa; 

3) tarjotaan koulutus- tai muussa sivistystoiminnassa ja on valmistettu koulutus- tai muun sivistystoiminnan yhteydessä; 

4) on peli, jota pidetään saatavilla pelejä tarjoavassa palvelussa, jonka tarjoaja noudattaa tällaista palvelua varten laatimiaan ja 8 §:n mukaisesti tarkastettuja käytännesääntöjä. 

Ikärajasta joustaminen 

Niin kutsutussa ikärajajoustossa on kyse lain pääsäännöstä eli ikärajojen sitovuudesta poikkeamisesta.  

Kuvaohjelman voi julkisesti esittää, levittää, myydä tai muilla keinoin saattaa yleisön saataville enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa, 7, 12 tai 16 nuoremmalle silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa.  Kuvaohjelmalle luokitellusta ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta vain, jos lapsi on hänet hyvin tuntevan aikuisen seurassa koko sen ajan, kun kuvaohjelmaa tarjotaan. Esimerkiksi ikärajalla 12 luokiteltuun elokuvaan aikuinen voi viedä vähintään 9-vuotiaan lapsen tai ikärajalla 16 luokiteltua peliä voi pelata vähintään 13-vuotias lapsi aikuisen seurassa. Ikärajasta 18 ei voida joustaa missään tilanteessa. 

KAVIn vakiintuneen tulkintalinjan mukaan lapsen hyvin tuntevalla aikuisella tarkoitetaan useimmiten lapsen vanhempaa tai huoltajaa, joka tuntee lapsen tarpeeksi hyvin voidakseen arvioida ikärajasta joustamisen mahdollisuutta juuri kyseisen lapsen kehityksen perusteella. Aikuisen on syytä huomioida arvioinnissaan sekä lapsen yksilöllinen kehitystaso että kuvaohjelman haitalliseksi arvioidun sisällön laatu. 

Mahdollisuus antaa lapsen katsoa tai pelata kuvaohjelmaa, jonka ikäraja on lapsen ikää korkeampi, on tarkoitettu harkiten käytettäväksi. Ideana on, että lapsen hyvin tunteva aikuinen pystyy arvioimaan lapsen herkkyyden erilaisille sisällöille sekä tietää minkälaisia mediasisältöjä lapsi on aiemmin nähnyt ja kuinka vahvasti tämä niihin todennäköisesti eläytyy. Aikuinen pystyy tarvittaessa rauhoittelemaan lasta ja voi auttaa kuvaohjelmakokemuksen käsittelyssä. 

Koska ikärajojen tarkoitus on suojella lapsia ja ikärajaluokittelu on lain keskeinen keino lasten suojelemiseksi, on ikärajajousto harkiten käytettäväksi tarkoitettu poikkeus.  

Velvollisuus huolehtia siitä, että ikärajajoustoa sovelletaan lain mukaisesti, on kuvaohjelmien tarjoajalla. 

Jokaisella lapsella on yksilöllinen oikeus tulla suojelluksi haitallisilta kuvaohjelmilta. Jos elokuvan ikärajasta halutaan joustaa, tulee kunkin lapsen olla hänet hyvin tuntevan 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa, jolla tarkoitetaan useimmiten lapsen vanhempaa tai huoltajaa. Siksi ikärajajoustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä (esim. pelileirit, pelitapahtumat, koululuokat, nuorisotoimen toiminta tai päiväkotiryhmät). Lapsiryhmissä tulee siten katsella tai pelata sellaisia kuvaohjelmia, joiden ikärajat vastaavat osallistujien ikää, tai kaikille sallittuja kuvaohjelmia. 

Lataa esite ikärajajoustosta (pdf), ruotsiksi (pdf) 

Ohje ikärajajouston soveltamisesta (pdf) 

KAVIn vastauksia ikäjoustoon liittyviin kysymyksiin (pdf) 

Vauvan kanssa elokuvateatteriin 

Ikärajat ovat sitovia myös vauvojen kohdalla. Siksi vauvan kanssa voi esimerkiksi elokuvateatterissa päästä katsomaan ainoastaan kaikille sallittua (S) elokuvaa. Vauvakinonäytöksissä tulee esittää ainoastaan kaikille sallittuja elokuvia. 

Se, että vauva tai taaperoikäinen lapsi ei pysty seuraamaan elokuvan juonta, ei suojaa heitä elokuvien voimakkailta kohtauksilta. Päinvastoin tunnevoimaiset visuaaliset kuvastot ja äänimaailmat tunkeutuvat lapsen mieleen sellaisinaan, eivätkä ole vanhemman kanssa puheen kautta jaettavissa. Pienillä lapsilla ei ole riittäviä välineitä käsitellä elokuvien väkivaltaisia, seksuaalisia tai ahdistavia sisältöjä.    

Vauvakinojen ikärajat (pdf) 

Ikärajattomien pelien julkinen esittäminen

Julkisesti tarjottavalla eli esitettävällä pelillä on oltava voimassa oleva ikäraja. Mikäli peliä, jolla ei ole ikärajaa toivotaan pelattavaksi tilaisuudessa joka on kertaluontoinen tapahtuma, esimerkisi pelileiri tai pelitapahtuma, voidaan pelin julkiseksi esittämiseksi hakea Kansalliselta audiovisuaaliselta instituutilta esityslupaa.

Lupa myönnetään sillä ehdolla, että tilaisuudessa noudatetaan kuvaohjelmalain taustalla olevaa periaatetta lasten suojelemiseksi heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta. Esitysluvan haltijan tulee asettaa luokittelemattomille kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä luvan voimassaolon ajan.

Esityslupia ei myönnetä jatkuvaluonteiseen, esimerkiksi viikottaiseen pelitoimintaan. Esityslupa on maksullinen, mutta esityslupamaksu voidaan hakemuksesta jättää perimättä (lue ohjeet KAVI:n verkkosivuilta).

https://kavi.fi/esityslupa/ 

Pelille, jolla ei ole voimassa olevaa ikärajaa ja jota toivotaan käytettävän jatkuvaluonteisessa pelitoiminnassa, tulee hakea kansallinen ikäraja ikärajaluokitteluja tarjoavalta taholta. Kansalliselta audiovisuaaliselta instituutilta voi pyytää luokitteluja tarjoavien tahojen yhteystietoja tai niitä voi tarkastella KAVI:n ylläpitämältä sivulta:

https://kavi.fi/luokittelupalvelu/ 

Tapausesimerkki: Fortnite

Marraskuussa 2023 Fortnite peliltä poistettiin ikäraja PEGI 12. Fortnite tulkitaan vastaisuudessa pelejä tarjoavaksi alustaksi ja alustan sisäisillä peleillä on jatkossa eri ikärajoja. Fortnite pelin julkisessa esittämisessä tulee noudattaa valitun pelimuodon omaa ikärajaa.

PEGI:n uutinen Fortnite-pelin ikärajamuutoksesta

Fortnite-pelin pelimuotojen ikärajat

Tapausesimerkki: Roblox

Syyskuussa 2022 Roblox peliltä poistettiin ikäraja PEGI 7, sillä peli tarjoaa pelaajille suuren vapauden oman sisällön luomiseksi. Pelaajien luomaa sisältöä ei voida luokitella ennakkoon ja Roblox-peli saattaakin sisältää lapsille haitalliseksi arvioituja sisältöjä. Roblox-peliä ei saa esittää julkisesti, eikä käyttää osana ohjattua pelitoimintaa ilman esityslupaa.

Tapausesimerkki: Valheim

KAVI:lta kysyttiin myös Valheim-pelin ikärajaa, jota ei löydy PEGI:n tietokannasta. Suuri osa pelkästään digitaalisissa verkkokaupoissa julkaistuista peleistä, puuttuu PEGI:n tietokannasta, sillä pelien ikärajat haetaan IARC:n kautta, eivätkä kaikki ikärajat siirry PEGI:n tietokantaan. Ikäraja saattaa kuitenkin löytyä pelikaupan sivulta. Valheim-pelin ikäraja on PEGI 12.

Lisätietoja pelkästään digitaalisina julkaistujen pelien ikärajaluokittelusta

Tiedustelut: 

Leo Pekkala, apulaisjohtaja
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
leo.pekkala@kavi.fi
0295 338 008