Kuvaohjelmaluokittelijarekisterin tietosuojaseloste


Kansallinen tietosuojalaki [1050/2019] EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/6791

Laatimispäivä 1.3.2015
Päivitetty 10.3.2020

Rekisterinpitäjä
Nimi: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Posti- ja käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 25 A 00500 Helsinki (PL 16, 00501 Helsinki)
Muut yhteystiedot: puhelin 0295 338 000, sähköpostiosoite kirjaamo [at] kavi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Jarno Lehtonen
Osoite: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö, Sörnäisten rantatie 25 A 00500 Helsinki (PL 16, 00501 Helsinki)
Muut yhteystiedot: puhelin 0295 338 013, jarno.lehtonen [at] kavi.fi

Rekisterin nimi
Kuvaohjelmaluokittelijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kuvaohjelmaluokittelijarekisteriä ylläpidetään Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille kuvaohjelmalaissa (17.6.2011/710) säädetyn valvontatehtävän toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin merkitään Kansallisesta audioviosuaalisesta instituutista säädetyn lain 6a §:ssä (13.9.201367) mainitut tiedot eli kuvaohjelmaluokittelijan nimi ja luokittelijan yhteystiedot, luokittelijaksi hyväksymisen voimassaoloaika ja mahdollinen kuvaohjelmalain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu varoitus. Yhteystietona kerätään myös kuvaohjelmaluokittelijan työnantaja nimi ja yhteystiedot, jos työnantaja kustantaa kuvaohjelmaluokittelijan koulutuksen.

Lisäksi rekisteriin merkitään kuvaohjelmaluokittelijan henkilötunnus, jotta voidaan varmistaa, että kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksytty tavoitetaan valvonnan suorittamiseksi silloinkin, kun kuvaohjelmlaluokittelijan yhteystiedot ovat muuttuneet eikä ao. henkilö ole ilmoittanut muutoksia KAVIin. Tämä on tärkeää sekä rekisteröidyn että rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötunnusta ei luovuteta tai paljasteta muille kuin niille virkamiehille, joiden tehtävä on rekisteriä ylläpitää. Henkilötunnusta ei merkitä koskaan henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.

Kuvaohjelmaluokittelijarekisteristä pidetään julkisesti saatavilla otetta, jossa näkyvät kuvaohjelmaluokittelijan nimi ja työnantajan nimi. (6 a §:n 2. mom.)

Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään viisi vuotta sen vuoden lopusta, jolloin luokittelijaksi hyväksymisen voimassaoloaika on päättynyt.
Muilta osin rekisteritietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja muusta henkilötietojen käsittelystä henkilötietolaissa (523/1999).

Tietojen säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, lukuunottamatta kuvaohjelmalain 22 §:n 2 momentissa mainittua varoitusta, jonka antaa kuvaohjelmaluokittelijalle Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja merkitsee tiedon rekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kuvaohjelmaluokittelijarekisterin tietoja ei luovuteta viraston ulkopuolelle lukuun ottamatta kuvaohjelmaluokittelijan nimeä ja yhteystietoja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
• Manuaalinen aineisto
Kuvaohjelmaluokittelijakoulutukseen osallistujilta kerätään nimi ja yhteystiedot paperilomakkeella. Sen lisäksi lomakkeeseen merkitään tieto siitä, että kuvaohjelmalain 13 §:ssä säädetty rikosrekisteriote, joka on kuvaohejlmaluokittelijaksi hyväksymisen yksi edellytys, on nähty. Lomakkeita säilytetään viisi vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen päättyy. Lomakkeita säilytetään rekisterin yhteyshenkilön huoneessa lukitussa tilassa. Avaimien sijainti on vain yhteyshenkilön ja hänen sijaisensa sekä heidän esimiehensä tiedossa. 

  • Sähköisesti käsiteltävät tiedot
    Kuvaohjelmaluokittelijarekisteriä ylläpidetään excel-tiedostona, jota säilytetään erillisellä tallennuslaitteella. Kumpaakin tallennuslaitetta säilytetään lukitussa tilassa. Avaimien sijainti on vain yhteyshenkilön ja hänen sijaisensa sekä heidän esimiehensä tiedossa. 

Tarkastusoikeus
Kuvaohjelmaluokittelijalla on oikeus virka-aikana tarkistaa tietonsa rekisterin yhteyshenkilöltä. Pyyntö voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai käymällä rekisterinpitäjän toimitiloissa. Tietojen tarkistajan on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa viipymättä virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot joko rekisteröidyn vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kuvaohjelmaluokittelijarekisterin tietoja ei luovuteta viraston valvontaa suorittavan yksikön ulkopuolelle lukuun ottamatta kuvaohjelmaluokittelijan nimeä ja yhteystietoja.