Oikaisuvaatimus KAVI:lle


Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen KAVI:lle. 

Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kuvaohjelmalain 30 §:n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille.

Huom! Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen haetaan muutosta valittamalla kuvaohjelmalautakuntaan.

Asianosainen

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon luokittelupäätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen katsotaan saaneen luokittelupäätöksestä tiedon, kun luokittelu on julkaistu Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kuvaohjelmaluettelossa.

Oikaisuvaatimus kuvaohjelmaluokittelijan tekemään luokitukseen on tehtävä 30 päivän kuluessa luokittelupäätöksen julkaisemisesta kuvaohjelmaluettelossa. Jos luokittelupäätöksen julkaisupäivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, helatorstai tai juhannusaatto, alkaa oikaisuvaatimusaika sitä seuraavana arkipäivänä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköpostitse toimitettu asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– kuvaohjelman luokittelupäätös, johon haetaan oikaisua
– miten päätöstä luokittelua halutaan oikaistavaksi
– millä perusteella luokittelua halutaan oikaistavaksi
– millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
– oikaisuvaatimuksen tekijä
– oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi lähettää omalla vastuullaan myös postitse, sähköpostitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä KAVI:ssa viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16. Tämä koskee myös sähköpostitse ja postitse lähetettäviä oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimuksen saapuminen perille ajoissa on lähettäjän vastuulla. 

Oikaisuvaatimus on maksullinen

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettava päätös maksaa 90 euroa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti lähettää oikaisuvaatimuksen johdosta antamansa päätöksen postitse oikaisuvaatimuksen tekijälle sekä tiedoksi kuvaohjelman alun perin luokitelleelle kuvaohjelmaluokittelijalle.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kavi.fi
Oikaisuvaatimusta ei tule toimittaa henkilökohtaisiin virkasähköpostiosoitteisiin.
Postiosoite: PL 16, 00501 Helsinki
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki
Puhelinvaihde: 0295 338 000

Jatkovalitus

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kuvaohjelmaluokittelijan luokittelupäätöstä koskevaan oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen haetaan muutosta kuvaohjelmalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.