Oikaisun vaatiminen luokittelupäätökseen 


Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen KAVIlle. Oikaisuvaatimusohje toimitetaan asianosaisille luokittelupäätöksen tiedoksiannon yhteydessä.

Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kuvaohjelmalain 30 §:n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille. 

Huom! Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen haetaan muutosta valittamalla kuvaohjelmalautakuntaan. 

Asianosainen 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon luokittelupäätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Useimmiten asianosaisia ovat luokittelupäätöksen tehnyt kuvaohjelmaluokittelija ja luokittelun tilaaja. 

Oikaisuvaatimusaika 

Luokittelupäätös annetaan asianosaisille tiedoksi sähköpostitse ja julkaisemalla se Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kuvaohjelmaluettelossa. 

Oikaisuvaatimus kuvaohjelmaluokittelijan tekemään luokittelupäätökseen on tehtävä 30 päivän kuluessa luokittelupäätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköpostitse toimitettu asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) mukaisesti. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
– kuvaohjelman luokittelupäätös, johon haetaan oikaisua 
– miten päätöstä luokittelua halutaan oikaistavaksi 
– millä perusteella luokittelua halutaan oikaistavaksi 
– millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen 
– oikaisuvaatimuksen tekijä 
– oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille 

Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä KAVIssa viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16. 

Oikaisuvaatimus on maksullinen 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettava päätös maksaa 90 euroa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti antaa tiedoksi oikaisuvaatimuksen johdosta antamansa uudelleenluokittelupäätöksen oikaisuvaatimuksen tekijälle sekä kuvaohjelman alun perin luokitelleelle kuvaohjelmaluokittelijalle. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 

Jatkovalitus 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kuvaohjelmaluokittelijan luokittelupäätöstä koskevaan oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen haetaan muutosta kuvaohjelmalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimusohje (tähän linkki uuteen pdf-ohjeeseen, tulossa) 

Lisätietoja saa pyytämällä virastolta osoitteesta: kirjaamo@kavi.fi.