Esityslupahakemus


Ikärajaluokittelemattomien kuvaohjelmien julkinen esittäminen erityisissä tapahtumissa (esim. elokuvafestivaalit ja elokuva- ja pelitapahtumat) on mahdollista, mutta siihen tarvitaan KAVIn myöntämä lupa.

Kuvaohjelmalain pääsääntö on, että julkisesti esitettävät, levitettävät, myytävät ja muilla keinoin yleisön saataville saatettavat kuvaohjelmat tulee luokitella ja merkitä. KAVI voi kuitenkin myöntää luvan tarjota julkisesti kuvaohjelmia niitä luokittelematta ja merkitsemättä tarjoamista varten järjestettävässä tilaisuudessa (esityslupa). 

Esityslupa tarvitaan, kun halutaan tarjota kuvaohjelmia, joilla ei ole suomalaista ikärajaluokitusta tai PEGI-ikärajaluokitusta. Luokiteltujen kuvaohjelmien suomalaisen ikärajan voi tarkistaa Ikärajatietokanta IKLUsta ja pelien ikärajat osoitteesta https://pegi.info/fi. 

 • Esityslupaa ei tarvita, jos tapahtumassa esitetään ainoastaan luokiteltuja kuvaohjelmia tai sellaisia kuvaohjelmia, jotka on vapautettu luokittelemisesta ja merkitsemisestä. Jos kuvaohjelmalle on luokiteltu ikäraja, on sitä noudatettava. 
 • Esityslupaa ei tarvita, jos esitystilaisuus on tarkoitettu ainoastaan aikuisille eikä lapsilla ole pääsyä tilaisuuteen edes vanhemman tai huoltajan kanssa. 
 • KAVIn myöntämän esitysluvan lisäksi tapahtuman järjestäjä saattaa tarvita myös muita, esimerkiksi esitysoikeuksiin liittyviä lupia, joita KAVI ei myönnä. 

Lupaa voi hakea kuka tahansa tai mikä taho hyvänsä.  

Lupa voidaan myöntää yhtä tilaisuutta varten tai määräajaksi. Esityslupa voidaan myöntää esimerkiksi seuraavanlaisiin tapahtumiin: 

 • elokuva- tai muut festivaalit 
 • pelitapahtumat, lanit 
 • elokuvanäytökset 

Esityslupia ei myönnetä säännönmukaiseen kulttuuritoimintaan, kuten jatkuvaan elokuvien esitystoimintaan tai elokuvakerhotoimintaan.  

Lupa myönnetään sillä ehdolla, että tilaisuudessa noudatetaan kuvaohjelmalain periaatteita lasten suojelemiseksi heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta. Esitysluvan haltijan tulee asettaa luokittelemattomille kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä luvan voimassaolon ajan. 

Esityslupaa ei voida myöntää takautuvasti. 

Luvan hakeminen 

 • Hakemuslomake (tähän lomake doc- ja pdf-muodoissa) liitteineen on toimitettava heti kun ohjelmisto on varmistunut, mielellään kuukautta ennen tapahtumaa joko sähköpostin liitetiedostona (.pdf tai .doc) osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi tai kirjepostina osoitteeseen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki (Viitteeksi: MEKU-yksikkö). 
 • Hakemusta ei tule lähettää yksittäiselle virkahenkilölle. 
 • Ajantasainen hakemuslomake löytyy tältä sivulta. 
 • Hakemuksen liitteenä on toimitettava tapahtuman koko ohjelmisto (sekä luokitellut että luokittelemattomat kuvaohjelmat) ja kuvaohjelmien synopsikset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 
 • Luvasta peritään 160 euron maksu. Maksu voidaan hakemuksesta jättää perimättä.   

Lupamaksun perimättä jättäminen 

Esityslupamaksu voidaan hakemuksesta jättää perimättä, jos suoritteen tuottaminen kohdistuu valtion tai kunnan koulutus- tai kulttuuritoimintaan taikka sellaiseen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa. 

Luvanhakijan on toimitettava vapaamuotoinen kirjallinen selvitys siitä, millä perusteella lupa tulisi myöntää maksutta. Selvityksen voi toimittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Selvityksen laajuus ja pituus on hakijan harkinnan varassa. 

Jos maksun perimättä jättämistä ei haeta, ei selvitystä tarvitse toimittaa. 

Selvityksessä voi käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: 

 • Mihin valtion tai kunnan koulutus- tai kulttuuritoimintaan suoritteen tuottaminen kohdistuu? 
 • Millä perusteella/mistä syistä/miksi tapahtumassa, jota varten lupaa haetaan, on kyse sellaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa? 
 • Pelkkää toteamusta esitystilaisuuden tai järjestäjän yleishyödyllistä tai verottajan todistusta yhteisön yleishyödyllisyydestä ei pidetä riittävinä selvityksinä.