Luokittelijoiden valvonta

Kuvaohjelmaluokittelija käyttää julkista valtaa hoitaessaan luokittelutehtävää ja rajoittaessaan alaikäisten sananvapautta lain nojalla. Tämän vuoksi luokittelijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan luokittelutehtävää.

Lain mukaan kuvaohjelmien luokittelijan on tehtävä työnsä itsenäisesti ja riippumattomasti riippumatta siitä, kenen palveluksessa hän työskentelee (kuvaohjelmalaki, 14§ 3. luku). Mikäli luokittelija tahallaan tai toistuvasti tekee lainvastaisia luokitteluita, viranomainen voi puuttua hänen toimintaansa antamalla varoituksen tai peruuttamalla hänen luokittelulupansa.

Viranomainen valvoo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa
• säännöllisesti omasta aloitteestaan sekä
• yleisöpalautteen perusteella

Valvontaa tehdään luokittelemalla kuvaohjelmia uudestaan; näin voidaan varmistua luokittelun paikkansapitävyydestä. Mikäli viranomainen muuttaa kuvaohjelman luokittelua, sen ikärajaa tai ikärajaperusteena olevaa haitallisuusarviota, uusi ikäraja päivittyy viraston ylläpitämään ikärajatietokantaan sekä muutoksista tiedotetaan viraston Ikärajat.fi-sivustolla

Ikärajamuutokset

Yleisöpalaute
Kuka tahansa kansalainen voi pyytää kuvaohjelman ikärajan uudelleenarviointia antamalla palautetta tällä lomakkeella. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ottaa palautteen perusteella kuvaohjelmaluokittelijoiden luokittelemia ohjelmia harkinnanvaraisesti uudelleenluokitteluun.

Oikaisuvaatimus
Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään ikärajaluokitteluun on tämän luokittelun tilaajalla oikeus tehdä oikaisuvaatimus, mikäli hän on tyytymätön luokittelun tulokseen. Oikaisuvaatimus tulee tehdä 30 päivän kuluessa luokittelun rekisteröinnistä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikölle. Viranomainen käsittelee asian kiireellisenä ja käsittelyyn osallistuu vähintään kaksi erityisasiantuntijaa.

Valitusoikeus
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemästä uudelleenluokittelusta on asianosaisella valitusoikeus
• kuvaohjelman luokittelijalla
• kuvaohjelman tarjoajalla
• luokittelun tilaajalla

Viranomaisen (KAVI) luokittelusta valitetaan kuvaohjelmalautakuntaan, joka käsittelyssään arvioi kyseessä olevan ohjelman ikärajan uudestaan. Kuvaohjelmalautakunnan päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuvaohjelmalautakunnalle tai korkeimmalle oikeudelle osoitetut valitukset tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Luokitteluprosessi