Luokittelijakoulutus

Luokittelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on:täysi-ikäinen

  • muuten sopiva (ei esim. tehtävän suorittamista estävää aistivammaa)
  • ei tuomioita laissa mainituista rikoksista, 6 kk uudempi ote rikosrekisteristä on esitettävä ennen luokittelijakokeeseen osallistumista
  • suorittanut hyväksytysti luokittelijakoulutuksen

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Kertauskoulutus on suoritettava aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä (Kuvaohjelmalaki, 3 luku, 13§). Koulutus kuvaohjelmaluokittelijaksi ja kertauskoulutus sisältävät lain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. Instituutti määrää vaatimukset, jotka kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen tulee täyttää.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy kolme lähiopetuspäivää sekä luokitteluharjoittelu ym. etätehtäviä. Lähiopetus toteutetaan kahdessa jaksossa. Vuonna 2019 järjestetään vain yksi koulutus. Kunkin koulutuksen jälkeen pidetään kolme luokittelukoetilaisuutta.

Etätehtävien tulee olla suoritettuna ennen kokeeseen ilmoittautumista. Katso hinnastosta luokittelijakoulutuksen ja todistuksen hinta.

Luokittelijakoulutuksen ja koetilaisuuksien aikataulu 2019

1. jakso 11.-12.9. 2019
2. jakso 24.10.2019

Vuoden 2019 koulutukseen voi ilmoittautuminen on päättynyt. Vuoden 2020 luokittelijakoulutuksen päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Koetilaisuudet
Tiistaina 26.11.2019 – ilmoittautuminen ti 19.11.2019 mennessä.
Tiistaina 10.12.2019 – ilmoittautuminen ti 3.12.2019 mennessä.
Tiistaina 17.12.2019 – ilmoittautuminen ke 11.12.2019 mennessä.

Ilmoittautuminen ja etukäteisopiskelu

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutus järjestetään KAVIn tiloissa. Tarkempi koulutusohjelma ja -paikka kerrotaan ilmoittautuneille kutsukirjeen yhteydessä. Koulutukseen osallistuvien on tutustuttava ennakkoon kuvaohjelmalakiin ja kuvaohjelmien luokittelussa käytettävään kriteeristöön.

Vastuukouluttaja:
Erityisasiantuntija Teppo Esko, teppo.esko@kavi.fi, puhelin: 0295 338 012 (Paikalla 2.9.2019 alkaen)
Muut kouluttajat:
Erityisasiantuntijat Hanna Happo ja Leena Karjalainen, ylitarkastaja Maarit Pietinen ja tietohallintovastaava Ville Sohn
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Teppo Esko, teppo.esko@kavi.fi, puhelin: 0295 338 012 
(Koulutusjärjestelyt, ilmoittautumiset ja rikosrekisteriotteiden tarkistus)

Kirjallisuus

LUETTAVA ENNEN KOULUTUKSEEN TULOA
Kuvaohjelmalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110710
Ikärajojen kriteerit: http://www.ikarajat.fi/kriteerit.pdf
Klassificeringskriterierna på svenska: ladda ner här (pdf)

Materiaalia, joka on hyvä lukea koulutuksen aikana:
Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja - säätelyn käytäntöihin. Tarja Salokoski & Anu Mustonen. Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007
Luetaan katsauksen 1. osa (s. 1–108), jossa käsitellään median vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. https://docplayer.fi/2100-Median-vaikutukset-lapsiin-ja-nuoriin.html
 

Etätehtävät

Lista etätehtävistä toimitetaan koulutuskutsun yhteydessä.

Luokittelijakoe ja oppimispäiväkirja

Luokitteluharjoittelun ja muiden etätehtävien suorittamisen jälkeen osallistuja voi osallistua luokittelukokeeseen, joka koostuu yhden tai useamman kuvaohjelman luokittelusta, joka tehdään luokittelukriteeristölomakkeelle. Kokeen ja etätehtävien hyväksytty suorittaminen antaa oikeuden toimia kuvaohjelmaluokittelijana. Hyväksymistodistus postitetaan koulutukseen osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen. Koulutuksen aikana jokainen opiskelija tekee oppimispäiväkirjan, joka palautetaan koko koulutuksen päätyttyä. Tarkempi ohjeistus oppimispäiväkirjasta annetaan ensimmäisenä koulutuspäivänä.

Etätehtävät, koe sekä oppimispäiväkirja on oltava hyväksytysti suoritettuja ennen kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymistä osoittavan todistuksen saamista.

Ilmoittautuminen kokeeseen

Luokittelukokeeseen on ilmoittauduttava viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä klo 16.15 mennessä, jolloin tulee ilmoittaa: osallistujan nimi ja yhteystiedot sekä laskutustiedot, jos se on eri kuin koulutusmaksun laskutusosoite. Luokittelijakoulutukseen liittyvät etätehtävät tulee olla tehty ennen kokeeseen osallistumista. Kokeisiin ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia teppo.esko@kavi.fi

Koetilaisuudet
Tiistaina 26.11.2019 – ilmoittautuminen ti 19.11.2019 mennessä.
Tiistaina 10.12.2019 – ilmoittautuminen ti 3.12.2019 mennessä.
Tiistaina 17.12.2019 – ilmoittautuminen ke 11.12.2019 mennessä.

Kokeen voi tarvittaessa uusia kaksi kertaa.

Paikka: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriote (rikosrekisterilain 770/1993, 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote) tarkistetaan luokittelukokeen yhteydessä. Luokittelijakokeeseen osallistujan on todistettava henkilöllisyytensä.