Mediakasvatus edistää osallistumista kulttuuriin ja yhteiskuntaan

Milloin olet osallistunut viimeksi kulttuuriin? Vastaukseen vaikuttaa merkittävästi se, mitä kulttuurilla ymmärretään. Rajautuuko kulttuuri pelkästään gallerioihin, taidenäyttelyihin tai museokierroksiin? Tapahtuuko kulttuuria vain sille määrätyissä ja rajatuissa tiloissa vai ymmärretäänkö kulttuuri sekä siihen osallistuminen laajemmin? Miten median muutokset ovat toisaalta vaikuttaneet kulttuuriin osallistumiselle?

Tuoreessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisemassa selvityksessä (pdf) tarkastellaan kulttuuriin osallistumista, osallisuutta ja osallistumattomuutta erityisesti tuotetun tiedon ja toteutettujen toimenpiteiden näkökulmasta. Mediakasvatuksen näkökulmasta selvityksessä kiinnitetään huomiota moniin tärkeisiin asioihin ja teemoihin. Kulttuuriin osallistuminen liittyy laajempaan keskusteluun kansalaisuudesta ja osallistumisesta yhteiskuntaan.

Kulttuuri ja siihen osallistuminen ovat olennaisia kysymyksiä mediakasvatuksessa. Kasvatuksessa otetaan huomioon mediakulttuurin merkitys ja siihen osallistumiseen tarvittavien taitojen edistämisen puolestaan voidaan nähdä olevan yksi mediakasvatuksen tavoitteista.

Median kehityksen myötä kulttuuriin osallistumisen tavat ovat muuttuneet. Uudet mahdollisuudet ovat edistäneet kulttuuriin osallistumista. Aktiivinen osallistuminen edellyttää kuitenkin niin tulkinnan, vuorovaikutuksen kuin tuottamisen taitoja. Mediakasvatuksen näkökulmasta mielenkiintoista on pohtia median tuomia mahdollisuuksia kulttuuriin osallistumiselle ja osallistumiseen tarvittavia taitoja.

Perinteisesti ajateltuna kulttuuriin osallistumisella on voitu tarkoittaa esimerkiksi osallistumista erilaisiin taide-esityksiin tai näyttelyihin. Median kehitys on tässä tapauksessa tarkoittanut taidenäyttelyyn tai museoon tutustumista verkon kautta tai oopperaan osallistumista elokuvateatterissa. Kulttuuriin osallistumista ei pidä kuitenkaan typistää pelkän ”korkeakulttuurin” kuluttamiseksi. Viime vuosina esimerkiksi pelit ovat kasvattaneet rooliaan kulttuurin kentällä. Pelit tarjoavat koettavia maailmoja, elämyksiä ja aktiivisia osallistumisen tapoja, joita muut kulttuurin muodot eivät välttämättä voi tarjota. Keskustelua pelien roolista kulttuurin kentällä kuitenkin selvästi kaivataan.

Perinteisesti on ajateltu mediankäyttäjän olevan sisällön passiivinen vastaanottaja. Tämä ajatus on kuitenkin muuttunut. Kulttuuriin voi osallistua tulkinnan ohella myös itse tuottamalla. Teknologinen kehitys on muuttanut käsitystä kulttuuriin osallistumisen tavoista ja osallistujan roolista.

Median kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia itsensä ilmaisuun, oman taiteellisen näkemyksen esille tuontiin, omista ja muiden ajatuksista kertomiseen ja kulttuuriseen keskusteluun. Media tarjoaa lisäksi keinoja vaikuttamiseen, uusia tapoja vuorovaikutukseen sekä luovaan työskentelyyn. Median avulla jokainen voi löytää itselleen sopivimman tavan ja paikan ilmaista itseään ja osallistua.

Mediakasvatuksen tavoitteena voidaan nähdä olevan lisätä osallisuutta tuomalla esiin osallistumisen muotoja ja mahdollisuuksia sekä edistää osallistumiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Medialukutaitoa edistämällä voidaan näin ehkäistä osallistumattomuutta. 

Lauri Palsa
Projektitutkija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

KAVIn työntekijät , MEKU