Jokaisella lapsella on oikeus yksityisyyteen

Oheinen kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 21.5.2014.

Ko­ti­maan­si­vuil­la (HS 19.5.) kir­joi­tet­tiin las­ten te­ke­mis­ten ja liik­ku­mi­sen val­von­nas­ta mo­bii­li­lait­tei­siin asen­net­ta­vil­la so­vel­luk­sil­la. Jul­ki­suu­des­sa on kes­kus­tel­tu myös omien las­ten yk­si­tyis­vies­tien lu­ke­mi­ses­ta.

Osa huol­ta­jis­ta ko­kee tar­peel­li­sek­si val­voa jo­pa reaa­li­ai­kai­ses­ti las­ten liik­kei­tä ja lu­kea hei­dän vies­tit­te­lyään. Vä­häl­le huo­miol­le on jää­nyt so­vel­lus­ten käy­tön on­gel­mal­li­suus, vaik­ka sen on help­po näh­dä ole­van ris­ti­rii­das­sa usei­den lap­sia kos­ket­ta­vien la­kien kans­sa.

Suo­men pe­rus­tus­lain mu­kaan hen­ki­lön va­paut­ta ei saa riis­tää il­man lais­sa sää­det­tyä pe­rus­tet­ta. Jo­kai­sel­la on sa­nan­va­paus ja yk­si­tyis­ten vies­tien suo­ja on louk­kaa­ma­ton. Pe­rus­tus­la­ki kos­kee lap­sia sii­nä mis­sä ai­kui­sia­kin.

Myös Lap­sen oi­keuk­sien so­pi­mus ta­kaa lap­sel­le oi­keu­den yk­si­tyi­syy­teen ja sa­nan­va­pau­teen. La­ki lap­sen huol­los­ta ja ta­paa­mis­oi­keu­des­ta puo­les­taan to­teaa, et­tä las­ta ei saa alis­taa ei­kä koh­del­la louk­kaa­vas­ti, ja hä­nen it­se­näis­ty­mis­tään tu­lee edis­tää.

La­kien, ja eri­tyi­ses­ti yk­si­lön pe­rusoi­keuk­sia kos­ke­vien la­kien, nou­dat­ta­mi­nen ei ole per­hees­sä pää­tet­tä­vä mie­li­pi­de­ky­sy­mys vaan tär­keä yh­teis­kun­nal­li­nen ar­vo.

Pi­däm­me lap­siin koh­dis­tu­van tek­ni­sen val­von­nan li­sään­ty­mis­tä huo­les­tut­ta­va­na ke­hi­tyk­se­nä, jo­ka ei ole pe­rus­tel­ta­vis­sa yh­teis­kun­nan muu­tok­sil­la. Las­ten elin­ym­pä­ris­tö ei ole muut­tu­nut aiem­paa vaa­ral­li­sem­mak­si niin, et­tä jat­ku­vaa val­von­taa ja yk­si­tyi­syy­den louk­kaa­mis­ta voi­si pe­rus­tel­la tar­peel­li­se­na huo­len­pi­to­na.

Las­ten pe­rusoi­keuk­sia ei pi­dä uh­ra­ta sik­si, et­tä ai­kui­nen ko­ki­si olon­sa tur­val­li­sem­mak­si. Las­ten suo­je­lua ja van­hem­pien vas­tuu­ta ei saa ul­kois­taa tek­no­lo­gian har­teil­le.

Leo Pek­ka­la
apu­lais­joh­ta­ja, Kan­sal­li­nen au­dio­vi­suaa­li­nen ins­ti­tuut­ti
Riit­ta Kaup­pi­nen
kan­sa­lais­toi­min­nan pääl­lik­kö, Pe­las­ta­kaa Lap­set

KAVIn työntekijät , MEKU