Elektroninen taitaminen ja ohjelmointi mediataitoina

Käsityökoulu Robotti toteuttaa taidekasvatuksellista elektronisen osaamisen ja ohjelmoinnin oppimateriaalia ja tehtäväpankkia varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen opettajien ja kasvatusalan toimijoiden itseopiskeluvälineeksi ja opetuksen suunnittelun tueksi. Materiaali jatkaa Käsityökoulu Robotin avointa oppimateriaalisarjaa.

Oppimateriaalin keskeinen tavoite on madaltaa opettajien ja kasvatusalan toimijoiden kynnystä ryhtyä toteuttamaan mediakasvatusta, jossa keskeiseksi näkökulmaksi muodostuu teknologian tarkastelu käsillä tehden ja yhdistettynä taiteelliseen toimintaan. Oppimateriaali haastaa pohtimaan, millä tavalla elektroninen ja ohjelmoitu ympäristömme vaikuttaa ja ohjaa jokapäiväistä elämäämme.

Oppimateriaalissa käsitellään teknologista tuottamista matalan kynnyksen ohjelmointi- ja laiterakentelutehtävien kautta. Oppimateriaalissa tutustutaan yksinkertaisen laiterakentelun ohella ohjelmointiin ja sen opettamiseen sekä ScratchJr- että Scratch-ohjelmointiympäristöissä. Oppaassa luodaan kokonaisuus laiterakentelun ja ohjelmoinnin suhteen hahmottamiseen ja niiden yhdistämiseen edeten lopulta Scratch for Arduino (S4A) -ohjelmointiympäristön avulla toteutettavaan Arduino-mikrokontrollerin ohjelmointiprojektiin.

Oppimateriaalin keskeinen näkökulma on tarjota rakenne, jonka avulla oppia käytännönläheisesti tutkimaan mediateknologista maailmaa, pohtimaan ja tunnistamaan analogisen ja digitaalisen teknologian eroja ja niihin liittyviä ilmiöitä, sekä lähestyä ohjelmointia ennen kaikkea osana teknologista elinympäristöämme. Oppaassa kannustetaan tutustumaan omakohtaisesti aiheeseen ja kehittämään itse omia lähestymistapoja aiheen opettamiseksi ja tutkimiseksi yhdessä lasten kanssa. Materiaali toimii johdantona ja tarjoaa tehtäväideoita sekä hyviksi havaittuja vinkkejä opetuksen järjestämiseen.

Oppaan materiaalien taustalla on ajatus opetustilanteiden toteuttamisesta siten, että lapset pääsevät mahdollisimman nopeasti ideoinnista ja innostumisesta kiinni itse tekemiseen. Tekemisen kautta muodostuva laitteilla leikkiminen ja leikin jakaminen toisten lasten kanssa muodostaa kehän, joka johtaa ilmiön pohtimiseen yhdessä, sekä laitteiden ja ideoiden jatkokehittelyihin. Lapsi oppii avointa asennoitumista ja kyvykkyyttä käsitellä ja lähestyä teknologista ilmiötä, artikuloida havaintojaan sekä tärkeitä ilmiöön liittyviä käsitteellisiä että abstrakteja ajatuksia, sekä harjoittaa motorisia taitoja ja tietoja.

Oppimateriaalin tehtävät ovat kehitelty mm. Käsityökoulu Robotin jatkuvan opetuksen ryhmissä toteutettujen projektien pohjalta. Oppimateriaalin tehtäviä on testattu myös esikouluympäristöissä Keskustan päiväkodissa Naantalissa ja Karakallion päiväkodissa Espoossa, joissa vastaanotto on ollut innostunutta. Oppimateriaalin testausta jatketaan vielä Kirkkojärven päiväkodissa Espoossa syksyllä 2016. Opas ja oppimateriaalipankki julkaistaan Käsityökoulu Robotin kotisivuilla syksyn 2016 aikana.

Iiro Tujula, projektikoordinaattori
Roi Ruuskanen, toiminnanjohtaja
Käsityökoulu Robotti ry
kasityokoulurobotti.fi